سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی نهم

سوالات متن و پرسش و پاسخ درس هفتم 7 دینی پایه نهم

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی نهم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  نهم

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی نهم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی نهم، می خواهیم سوالات متن درس هفتم 7 دینی نهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- یاد خدا نشانه ی چیست؟

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی نهم

جواب : دوستی و محبت ما به خداست.

2- یاد خدا احساس …………… را افزایش می دهد.

جواب : حضور او در زندگی

3- در نماز خداوند را تسبیح می گوییم؟ منظور چیست؟

جواب : یعنی خدا را از هر بدی و زشتی منزه می داریم.

4- در نماز او را «حمد» می کنیم؟ منظور چیست؟

جواب : یعنی همه خوبی و زیبایی هایش را می ستاییم.

5- نماز زیباترین شکل «…………..» از …………. است.

جواب : شکرگزاری – خدا

6- نماز یکی از بهترین راه های تقویت …………. است.

جواب : ایمان در قلب آدمی

7- نمازی که با رعایت آداب و احکام خوانده شود موجب چیست؟

جواب : خشنودی خدا – تاثیر بر روح و روان انسان

8- بی توجهی به احکام نماز موجب ……………… می شود.

جواب : باطل شدن نماز

9- مبطلات نماز را نام ببرید.

جواب : 1- از بین رفتن یکی از شرایط نماز 2- باطل شدن وضو 3- روی برگرداندن از قبله 4 – خندیدن با صدای بلند (قهقه) 5- حرف زدن بین نماز 6- به هم زدن صورت نماز 7 – خوردن و آشامیدن 8 – کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز 9- شک در رکعت های نماز دو یا سه رکعتی

10- از شرایط نماز صحیح چند مورد را نام ببرید.

جواب : پاک بودن لباس و بدن نمازگزار – وضو داشتن – غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار و …

11- روی برگرداندن از قبله در هنگام نماز چه عمدی و یا چه سهوی موجب …………… نمایز می شود.

جواب : باطل شدن

12- لبخند با صدای بلند بصورت عمدی نماز را …………. می کند و لبخند زدن با صدایی که بلند نباشد نماز را ………….

جواب : باطل – باطل نمی کند

13- سخن گفتن در بین نماز حتی یک کلمه بصورت عمدی نماز را ………… و اگر بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی گفته شود نماز …………… و باید ……………. به جا آورده شود.

جواب : باطل می کند – باطل نمی کند – دو سجده سهو

14- اگر نماز گزار در بین نماز دست بزند و هوا بپرد نماز …………. است اگر چه عمدی یا سهوی باشد. اما کارهایی که صورت نماز را بهم نزند مثل اشاره کردن با دست نماز را …………. نمی کند.

جواب : باطل – باطل

15- خوردن و آشامیدن موجب …………. نماز می شود. اما قورت دادن ذره های غذا یا چیز های دیگری که در دهان است نماز را …………. نمی کند و نماز ………….. است.

جواب : باطل شدن – باطل – صحیح

16- اگر نماز گذار عمدا و یا سهوا یکی از ارکان نماز را کم یا زیاد کند نماز …………. است. اما کم یا زیاد کردن بقیه واجبات نماز به جز ارکان نماز، تنها وقتی نماز را باطل می کند که ……………. باشد.

جواب : باطل – عمدی

17- شک در نماز های سه رکعتی و دو رکعتی و دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی نماز را …………. می کند البته اگر با کمی تامل و تفکر شک برطرف شود نماز درست است.

جواب : باطل

18- تلفظ غلط ذکر های نماز موجب …………… نماز می شود.

جواب : باطل شدن

19- گفتن ذکر های نماز در حال حرکت مثلا گفتن بخشی از ذکر رکوع در حال برخاستن از رکوع نماز را …………. می کند.

جواب : باطل

20- نماز گزار نباید در بین نماز سلام بگوید اما اگر کسی به او سلام کرد باید ………………. .

جواب : باید جواب سلامش را بدهد

21- جواب سلام کسی که سلام به حساب نمی آید یا از روی تمسخر است …………………. .

جواب : نباید جواب سلامش را بدهد

22- صرفه و عطسه و خمیاز نماز را ………………… .

جواب : باطل نمی کند

23- اگر نماز گزار بعد از نماز شک کند که کاری کرده که نماز باطل شده است نمازش …………… است.

جواب : صحیح

24- شکستن نماز واجب از روی اختیار …………. است. ولی برای جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی …………… .

جواب : باطل – اشکالی ندارد

25- وسط اتاق نماز می‌خواند، به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می‌کوبد! او هم بی‌اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می‌دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می‌دهد.

جواب : (نمازش صحیح است)

26- هنگام نماز خواندن ناگهان کسی از در اتاق وارد می شود و او سرش را به سمت چپ می چرخاند.

جواب : (نمازش باطل است)

27- هنگام نماز خواندن کسی لطیفه ای تعریف می کند و او ناگهان بی اختیار خنده ی آرام می کند.

جواب : (نمازش صحیح است.)

28- اگر نماز گزار در نماز صبح شک کند که چند رکعت خوانده.

جواب : (نمازش باطل است)

29- گریه برای آمرزش گناهان در هنگام نماز چه حکمی دارند

جواب : (عمل پسندیده ای است یا مستحب است)