جواب سوالات درس سیزدهم 13 فارسی هفتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم فارسی هفتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، نوشتن)

جواب سوالات درس سیزدهم 13 فارسی هفتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم (اسوه نیکو) فارسی هفتم – همانطور که می دانید فارسی هفتم از جمله مهم ترین دروس پایه هفتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هفتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. جواب سوالات درس 13 فارسی هفتم شامل جواب سوالات و فعالیت های صفحات 117 تا 118 درس 13 فارسی هفتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هفتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هفتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 13 فارسی هفتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

جواب سوالات درس سیزدهم 13 فارسی هفتم

☑ [پاسخ فعالیت فارسی هفتم درس سیزدهم (اسوه نیکو) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | کارگاه متن پژوهی | نوشتن

خود ارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم

1- رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
پیامبر با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می‌کرد و می‌فرمود: «فرزندانِ ما پاره‌ی جگر ما هستند». گاه، وقتی به سجده می‌رفت، حسن (ع) و حسین (ع) بر گردن و پشتش می‌نشستند و او چندان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده بر می‌خاست و هر دو را در بر می‌گرفت و بر صورتشان بوسه می‌زد.

2- کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب‌تر است، چرا؟
گشاده رو بودن ایشان، زیرا می توانست دشمنانش را دوست بدارد.

3- به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می‌بخشید اما نسبت به قانون شکنی، گذشت نداشت؟
زیرا قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است و تجاوز به حریم دیگران و ظلم به هم نوع است.

کار گروهی صفحه 118 فارسی هفتم

1- خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « اُسوه» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می‌توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟
با سرلوحه قرار دادن رفتار و سیره‌ی پیامبر و عمل کردن به دستوراتی که ایشان به عنوان اسوه‌ی نیکو برای هدایت و راهنمایی ما داشته‌اند.

2- شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

دانش زبانی درس 13 فارسی هفتم

مثال ??

شش ساخت (مصدر نوشتن در زمان حال)
مفردجمع
می نویسممی نویسیم
می نویسیمی نویسید
می نویسدمی نویسند

نکته 2: بن یا ریشه فعل، بخش ثابتی است که در همه ساخت ها تکرار می شود‌. هر مصدری دو بن دارد:بن ماضی➖بن مضارع

بن ماضی: مصدر بدون ن پایانی??

رفتن ⬅️ رفت(بن ماضی)،دیدن ⬅️ دید(بن ماضی)

بن مضارع: ابتدا فعل امر می سازیم سپس ((ب)) را از ابتدای آن حذف می کنیم.

رفتن⬅️برو ⬅️ رو(بن مضارع)                               دیدن⬅️ببین ⬅️ بین (بن مضارع)

در مثال نکته 1، نویس در هر شش ساخت تکرار شده است و بن مضارع است.

مثال ??

مصدر
بن ماضی

بن مضارع

آزردن
آزرد
آزار
آمدن
آمد
آ
آوردن
آورد
آور
افزودن
افزود
افزا (ی)
پرستیدن
پرستید
پرست
انداختن
انداخت
انداز
اندیشیدن
اندیشید
اندیش
باریدن
بارید
بار
بستن
بست
بند

نکته 3: در نوشتن کلمه هایی که یک صدا ولی نشانه های متفاوت دارند دقت شود

به محل و تعداد نقطه های حروف در واژه ها دقت کنید

نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم

1- برای هریک از کلمه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور:
حاضر، احضار، محضر، حضار
عطوفت:
عاطفه، معطوف، عطف
حریم:
محرم، حرمت، محروم، حرام

2- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده ………… (برمی‌خواست، برمی‌خاست)
ب) اجازه نمی‌داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)

3- بن مضارع فعل‌های زیر را مشخص کنید.
می‌خوانم :
خوان
می‌روم:
رو
می‌پرسد:
پرس
می‌شنوند:
شنو

معنی لغات درس 13 فارسی هفتم (اسوه نیکو)

 • مزدوران : کسانی که در برابر پول به بیگانگان و دشمنان کمک می کنند
 • سرفراز : سربلند
 • طرز : شیوه، روش
 • علما : ج عالِم، دانشمندان
 • نهضت : جنبش، حرکت، قیام
 • مرموز : ‌مشکوک، رمزآلود
 • مرجعیت : رهبری
 • تبعید : دور کردن یا بیرون کردن کسی از شهر و یا کشورش
 • تالیف : نوشتن
 • فروتن : کسی که در رفتارش غرور نباشد
 • اعتصاب : دست از کار کشیدن
 • استعمارگر : کشوری قوی که کشور ضعیف را به بهانه آباد کردن اشغال می کند جذاب: دوست داشتنی
 • ناگزیز : ناچار
 • برافراشته : بلند کرده
 • محبوب : دوست داشتنی
 • میراث : آن چه از گذشتگان باقی مانده است .

لینک مربوطه : جواب سوالات درس دوازدهم 12 فارسی هفتم | دانلود گام به گام نگارش پایه هفتم PDF | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم