سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس هشتم پیام هفتم

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس هشتم 8 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮآﻏﺎز واﺟﺐ ﺷﺪن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی واﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز، روزه، ﺣﺠﺎب و … ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

2- چرا خداوند تکالیفی را برای ما واجب کرده است؟

جواب —-> تﺎ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻟﻬﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

3- ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) را در ﻣﻮرد ارزش ﻋﺒﺎدت در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

جواب —-> ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ، ﺟﻮان ﻧﻮرﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻃﺮاوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ اش را در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ی واﻗﻌﯽ ﻣﻦ.

4- نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را بنویسید.

جواب —-> ﻧﻤﺎز – ﺧﻤﺲ – زﮐﺎت – ﺣﺞ – ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن و…

5- مجتهد یا فقیه کیست؟

جواب —-> افراد متخصص در دین

6- راه شناخت وظایف و تکالیف دینی چیست؟

جواب —-> ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﺖ.

7- مرجع تقلید کیست؟

جواب —-> ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اوﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

8- مردم چگونه می توانند مرجع تقلید خود را انتخاب کنند؟

جواب —-> ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ

9- از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺪام درﺳﺖ و ﮐﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

جواب —-> ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﻫﻞ از ﺟﺎﻫﻞ: ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ از ﺟﺎﻫﻞ: ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺗﻘﻠﯿﺪﺟﺎﻫﻞ از ﻋﺎﻟﻢ: درﺳﺖ

10- از دو نفر مجتهد، یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است، آیا مردم میتوانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

جواب —-> از کسی که داناتر است – باید از عالم تر تقلید کنند زیرا مالک علم است نه سن

11- کسانی که امسال به بلوغ میرسند، آیا میتوانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ چرا ؟

جواب —-> خیر- مجتهدی که از دنیا رفته نمی تواند برای کسانی که تازه بالغ می شوندمورد تقلید قرار گیرد امّا برای کسانی که قبلا از او تقلید می کرده اند اشکالی ندارد

12- نمونه هایی از تحولا ت روحی و شخصیتی در نوجوانان را بطورخلاصه نام ببرید ؟

جواب —-> 1- ایجاد پرسش های جدید در ذهن 2- افزایش حس استقلال طلبی

13- اگر با روحیات فطری و خدادادی نوجوانان به درستی رفتار نکنیم چه روی خواهد داد ؟

جواب —-> انحرافات فکری و اخلاقی و گمراهی و سرگردانی

14- یکی از راههای دستیابی به نحوه انجام صحیح وظایف دینی چیست ؟

جواب —-> تحصیل علوم دینی

15- انجام صحیح احکام شرعی چه نتایجی دارد ؟

جواب —-> سعادت دنیا و آخر ت

16- اگر همه نمی توانند مجتهد شوند پس راه شناخت وظایف و تکالیف دینی چیست ؟

جواب —-> راجعه به متخصص در احکام دین

17- چگونه می توانیم مرجع تقلید خود را انتخاب کنیم ؟

جواب —-> مشورت با عالمان دینی

18- نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید.

جواب —-> 1- روئیدن مو در برخی از قسمتهای بدن 2- فعال شدن برخی از هورمون ها در بدن 3- رسیدن به سن بلوغ (پایان 15 سال قمری برای پسران و 9 سال تمام برای دختران)

19- توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

جواب —-> پیش از رسیدن به بلوغ . زیرا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ، آمادگی کافی را برای انجام تکالیف شرعی در خود ایجاد می کنیم.

20- تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید

جواب —-> راه شناخت احکام مراجعه به متخصص در احکام دین است و به این کار تقلید گفته می شود.

21- سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

جواب —-> 1-زنده باشد 2-شیعه دوازده امامی باشد 3- عادل باشد (به واجبات عمل کند و از گناه دوری کند) -4 اعلم باشد (از سایرمجتهدان داناترباشد)

22- به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند. ………….. می گویند.

جواب —-> مرجع تفلید

23- مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با ……………. مشورت کنند.

جواب —-> عالمان دینی

24- یکی از راه های دست یابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی ……………… است.

جواب —-> تحصیل علوم دینی

25- روحیات …………….. و ……………….. موجب شکوفایی شخصیت می شود.

جواب —-> فطری – خدادادی

26- انجام صحیح احکام دینی ……………….. و ……………… را به دنبال دارد.

جواب —-> سعادت دنیا – اخرت

27- روش اهل بیت پیامبر علیهم السلام در فراگیری تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟

جواب —-> اهل بیت علیهم السلام همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.

28- سه مورد از تحولات روحی و شخصیت مهمی که در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟

جواب —->

  • پرسش های جدید در ذهن انسان به وجود می آید.
  • حس استقلال طلبی افزایش می یابد.
  • در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود.

29- در دوران بلوغ چه تغییرات جسمی در بدن به وجود می آید؟

جواب —->

  • تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن
  • رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن معمولاً با رشد استخوان آغاز می شود
  • به وجود آمدن تغییرات در چهره و…

30- این جمله از کیست؟ «محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند.»

جواب —-> امام صادق (ع)

31- کار مجتهد یا فقیه چیست؟

جواب —-> تمام احکام دینی را به دست بیاورند و شیوه صحیح انجام دستورات خداوند را در هر موضوعی روشن کنند.

32- کسانی که امسال به بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ چرا؟

جواب —-> خیر – چون از شرایط انتخاب مرجع تقلید زنده بوده است.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم