معنی لغات زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات بصورت درس به درس

معنی لغات زبان انگلیسی نهم

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  زبان انگلیسی  | موضوع : جزوه های آموزشی | نویسنده : _

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  نهم

معنی لغات زبان انگلیسی نهم : در این پست می خواهیم از سری دسته بندی جزوه های اموزشی پایه نهم، عنی لغات زبان نهم را برای شما کاربران عزیز قرار دهیم که می توانید در ادامه مطلب بصورت مستقیم از وبسایت نمره یار دریافت کنید.

این جزوه شامل تمامی مباحث و لغات زبان نه می باشد که بصورت مستقیم قابل دریافت است.

معنی لغات زبان انگلیسی نهم

معنی لغات درس اول زبان نهم

? لغات درس اول
? کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
? PROSPECT 3

|▪️ Personality • • • شخصیت
|▫️ school • • • مدرسه
|▪️ best friend • • • بهترین دوست
|▫️ great • • • عالی
|▪️ clever • • • باهوش
|▫️ kind • • • مهربان
|▪️ helpful • • • مفید
|▫️ How • • • چطور
|▪️ hard-working • • • سخت کوش
|▫️ between • • • بین
|▪️ bit • • • ذره
|▫️ serious • • • جدی
|▪️ angry • • • عصبی
|▫️ brave • • • شجاع
|▪️ careless • • • بی دقت
|▫️ cruel • • • بی رحم
|▪️ rude • • • بی ادب
|▫️ below • • • در زیر
|▪️ nervous • • • عصبی
|▫️ quiet • • • ساکت
|▪️ funny • • • بامزه
|▫️ neat • • • مرتب ،تمیز
|▪️ selfish • • • خودخواه
|▫️ sentence • • • جمله
|▪️ patient • • • صبور
|▫️ careful • • • بادقت
|▪️ talkative • • • پرحرف
|▫️ shy • • • خجالتی
|▪️ eraser • • • پاک کن
|▫️ polite • • • مودب
|▪️ forget • • • فراموش کردن
|▫️ important • • • مهم
|▪️ members • • • اعضا
|▫️ relatives • • • بستگان

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول


معنی لغات درس دوم زبان نهم

? لغات درس دوم
? کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

? PROSPECT 3

|▪️ Travel • • • مسافرت رفتن
|▫️ Germany • • • آلمان
|▪️ reservation • • • رزرو
|▫️ Receptionist• • • پذیرشگر
|▪️ enjoy • • • لذت بردن
|▫️ Hope • • • امیدوار بودن
|▪️ gift shop • • • فروشگاه هدیه
|▫️ map • • • نقشه
|▪️ guide book • • • کتاب راهنما
|▫️ filling out • • • پر کردن
|▪️ Airport • • • فرودگاه
|▫️ ticket • • • بلیط
|▪️ buy • • • خریدن
|▫️ check the passport• • • بررسی گذرنامه
|▪️ check in • • • ببررسی کردن
|▫️ take off • • • بلند شدن هواپیما
|▪️ land • • • فرود
|▫️ • • • جدول زمانی
|▪️ money • • • پول
|▫️ exchange • • • تبدیل
|▪️ book a hotel • • • رزرو کردن یک هتل
|▫️ trip • • • سفر
|▪️ possible • • • ممکن
|▫️ of course • • • البته
|▪️ short storie • • • داستان کوتاه
|▫️ letter • • • نامه
|▪️ poem • • • شعر
|▫️ novel • • • رمان
|▪️ wheels • • • چرخ ها
|▫️ scarf • • • روسری
|▪️ guess • • • حدس زدن
|▫️ shopkeeper • • • مغازه دار
|▪️ suitable • • • مناسب
|▫️ wife • • • همسر

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم


معنی لغات درس سوم زبان نهم

? لغات درس سوم
? کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
? PROSPECT 3

|▪️ Festival • • • فستیوال
|▫️ Ceremonie • • • مراسم
|▪️ New Year • • • سال جدید
|▫️ holidays • • • تعطیلات
|▪️ grandparent • • • پدربزرگ و مادربزرگ
|▫️ house • • • خانه
|▪️ children • • • بچه ها
|▫️ gold fish • • • ماهی قرمز
|▪️ young • • • جوان
|▫️ special • • • مخصوص
|▪️ bake a cake • • • کیک پختن
|▫️ make lunch • • • ناهارپختن
|▪️ dinner • • • شام
|▫️ set the table • • • چیدن میز
|▪️ hold a ceremony • • • برگزاری مراسم
|▫️ sing the national anthem • • • سرود ملی خواندن
|▪️ clear • • • تمیز کردن
|▫️ Nature Day • • • روز طبیعت
|▪️ go out • • • بیرون رفتن
|▫️ weather • • • آب و هوا
|▪️ rainy • • • بارانی
|▫️ spring • • • بهار
|▪️ nut • • • آجیل
|▫️ clothes • • • لباس ها
|▪️ dishes • • • ظرف ها
|▫️ milk • • • شیر
|▪️ paint • • • رنگ
|▫️ wash • • • شستن
|▪️ religious • • • مذهبی
|▫️ drink • • • نوشیدن

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم


معنی لغات درس چهارم زبان نهم

? لغات درس چهارم
? کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
? PROSPECT 3

|▪️ Services • • • خدمات
|▫️ postcard • • • کارت پستال
|▪️ envelope • • • پاکت نامه
|▫️ near • • • نزدیک
|▪️ Actually • • • در واقع
|▫️ employee • • • کارمند
|▪️ take out • • • بیرون بردن
|▫️ get on • • • سوار شدن
|▪️ get off • • • پیاده شدن
|▫️ send • • • ارسال کردن
|▪️ put out fire • • • خاموش کردن آتش
|▫️ recharge • • • دوباره شارژکردن
|▪️ open a account • • • باز کردن حساب
|▫️ hire a taxi • • • گرفتن تاکسی
|▪️ Police officer • • • افسر پلیس
|▫️ live • • • زندگی کردن
|▪️ wake up • • • بیدار شدن
|▫️ children • • • بچه ها
|▪️ help • • • کمک کردن
|▫️ best friend • • • بهترین دوست
|▪️ sometimes • • • بعضی مواقع
|▫️ often • • • اغلب اوقات
|▪️ usually • • • معمولا
|▫️ always • • • همیشه
|▪️ never • • • هرگز
|▫️ outside • • • بیرون
|▪️ firefighter • • • آتش نشان
|▫️ gas station • • • پمپ بنزین
|▪️ fire station • • • ایستگاه آتش نشانی
|▫️ favorite • • • مورد علاقه

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس چهارم


معنی لغات درس پنجم زبان نهم

? لغات درس پنجم
? کتاب زبان انگلیسی پایه نهم
? PROSPECT 3

|▪️ Media • • • رسانه ها
|▫️ wonderful • • • فوق العاده
|▪️ International • • • بین المللی
|▫️ events • • • مناسبت ها
|▪️ yesterday • • • دیروز
|▫️ grandmother • • • مادر بزرگ
|▪️ lastnight • • • شب گذشته
|▫️ summer • • • تابستان
|▪️ watche • • • تماشا کردن
|▫️ upset • • • ناراحت
|▪️ busy • • • مشغول
|▫️ winter • • • زمستان
|▪️ last week • • • هفته گذشته
|▫️ last month • • • ماه گذشته
|▪️ connect to • • • اتصال به
|▫️ update • • • بروز رسانی
|▪️ search • • • جستجو
|▫️ fantastic • • • خارق لعاده
|▪️ beautiful • • • زیبا
|▫️ brilliant • • • با استعداد
|▪️ amazing • • • شگفت انگیز
|▫️ excellent • • • عالی
|▪️ together • • • با هم
|▫️ participate • • • شرکت کردن
|▪️ online course • • • دوره آنلاین
|▫️ receive • • • دریافت کردن
|▪️ attend • • • توجه کردن
|▫️ use • • • ااستفاده کردن
|▪️ Information Technology • • • فناوری اطلاعات
|▫️ interview • • • مصاحبه
|▪️ somebody • • • کسی
|▫️ surf • • • گشت و گذار
|▪️ report • • • گزارش

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس پنجم


معنی لغات درس ششم زبان نهم

کلمات جدید درس 6 انگلیسی پایه نهم

Accident: تصادف
Advice: نصیحت
After: بعد از
Ankle: قوزک پا
Anyone: هر کس، کسی
Back: پشت، کمر
Bake: پختن
Bleed: خونریزی کردن
Broke شکستن – شکل گذشته فعل
Bruise: کوفتگی، کبود شدگی
Burn: سوختن
Burnt: سوختن – شکل گذشته فعل
Call: زنگ زدن
Clever: باهوش
Climb: بالا رفتن
Coat: کت
Cookie: بیسکویت
Cry: گریه کردن
Cut: بریدن
Drove: راندن – شکل گذشته فعل
Fast: سریع
Fell: افتادن
Fell down: پایین افتادن
Finger: انگشت
First aid: کمک های اولیه
Flower: گُل
Found: فهمیدن – شکل گذشته فعل
Health: سلامتی
Here you are: بفرمایید
Hit: زدن
Hungry: گرسنه
Hurry up: عجله کردن
Hurt: صدمه دیدن
I don’t think so: من اینطور فکر نمی کنم
Injuries: صدمات
Knee: زانو
Know: دانستن، شناختن
Lake: دریاچه
Last summer: تابستان گذشته
Learn: یادگرفتن
Leg: پا
Little: کوچک
Look: نگاه کردن
Lunch: ناهار
Myself: خودم
Participate: شرکت کردن
Plan: نقشه
Plaster: چسب زخم
Put: گذاشتن
Saw: دیدن – شکل گذشته فعل
So: بنابراین
Start: شروع کردن
Stay: ماندن
Stick: چسباندن
Sure: مطمئن بودن
Take care: مراقبت کردن
Too bad: خیلی بد
Trip: سفر
Twist: پیچ خوردگی
Wound: زخم
Yard: حیاط

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس ششم


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

He broke his leg: پای او شکست
He had a car crash: او تصادف کرد
He has a black eye:  او یک چشم کبود دارد. (یا یک چشم او کبود است.)
He has a scar: او جای زخم دارد
He has his leg in a cast: او پایش را گچ گرفته
He has some bruises: او کبودی روی بدنش دارد/ بدن او بود شده
He hit his head on the door: سر او به در خورد
I hurt my knee: زانوی من درد می کند
It hurts a lot: خیلی درد می کند
It is bleeding: دارد خون می آید
She burned her hand: او دستش را سوزاند/ دست او سوخت
She cut her finger: او انگشتش را برید/ انگشت او برید
She had a heart attack: قلب او درد کرد/ او حمله قلبی داشت
She takes care of her child: او از بچه اش مراقبت می کند
Stick/put a plaster on the wound: چسب زدن زخم

هر چه به امتحانات خرداد ماه نزدیک می شویم نیاز دانش آموزان به یک مرجع خوب و همیشگی بیشتر می شود به این منظور دانش آموزان می توانند به “جزوه های نهم” مراجعه کنند.

لینک های دانلود
  • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
  • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
  • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.