معنی لغات زبان انگلیسی هشتم (درس به درس)

معنی تمامی کلمات بصورت درس به درس به همراه تلفظ

معنی لغات زبان انگلیسی هشتم

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  زبان انگلیسی  | موضوع : جزوه های آموزشی | نویسنده : _

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

معنی لغات زبان انگلیسی هشتم : در این پست می خواهیم از سری دسته بندی جزوه های اموزشی پایه هشتم، عنی لغات زبان هشتم را برای شما کاربران عزیز قرار دهیم که می توانید در ادامه مطلب بصورت مستقیم از وبسایت نمره یار دریافت کنید.

این جزوه شامل تمامی مباحث و لغات زبان نه می باشد که بصورت مستقیم قابل دریافت است.

معنی لغات زبان انگلیسی هشتم (درس به درس)

معنی لغات درس اول زبان هشتم

? لغات درس اول
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ Nationality • • • ملیت
|▫️ introduce • • • معرفی کردن
|▪️ cousin • • • پسرعمو
|▫️ beautiful • • • زیبا
|▪️ country • • • کشور
|▫️ Where • • • کجا
|▪️ Pronunciation • • • تلفظ
|▫️ Spell • • • هجی کردن
|▪️ Read • • • خواندن
|▫️ Speak • • • صحبت کردن
|▪️ Write • • • نوشتن
|▫️ caspian sea • • • دریای خزر
|▪️ Persian Gulf • • • خلیج فارس
|▫️ Role Play • • • نقش بازی کردن
|▪️ Guest • • • میهمان

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول


معنی لغات درس دوم زبان هشتم

? لغات درس دوم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

? PROSPECT 2

|▪️ gym • • • ورزشگاه
|▫️ sunset • • • غروب خورشید
|▪️ sunrise • • • طلوع خورشید
|▫️ midday/noon • • • ظهر
|▪️ morning • • • صبح
|▫️ afternoon • • • بعدازظهر
|▪️ evening • • • غروب
|▫️ midnight • • • نیمه شب
|▪️ day • • • روز
|▫️ night • • • شب
|▪️ weekdays • • • روزهای هفته
|▫️ correct • • • صحیح
|▪️ activities • • • فعالیت ها
|▫️ weekend • • • تعطیلات آخر هفته
|▪️ Prepare • • • آماده کردن
|▫️ City • • • شهر
|▪️ Country • • • کشور
|▫️ library • • • کتابخانه
|▪️ Week • • • هفته
|▫️ relatives • • • بستگان

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم


معنی لغات درس سوم زبان هشتم

? لغات درس سوم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ Ability • • • توانایی
|▫️ drawing • • • نقاشی
|▪️ cooking • • • پخت و پز
|▫️ swimming • • • شنا کردن
|▪️ search • • • جستجو کردن
|▫️ make a cake • • • درست کردن کیک
|▪️ bicycle • • • دوچرخه
|▫️ puzzle • • • معما
|▪️ tell • • • گفتن
|▫️ search the Web • • • جستجو در وب
|▪️ take photos • • • عکس گرفتن
|▫️ ride a bicycle • • • دوچرخه سواری
|▪️ play football • • • فوتبال بازی کردن
|▫️ between • • • بین
|▪️ How • • • چطور
|▫️ short • • • کوتاه
|▪️ long • • • بلند
|▫️ Use • • • استفاده کردن
|▪️ Imagine • • • تصور کردن
|▫️ famous • • • مشهور
|▪️ interviewer • • • مصاحبه کننده
|▫️ information • • • اطلاعات

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم


معنی لغات درس چهارم زبان هشتم

? لغات درس چهارم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ Health • • • سلامتی
|▫️ headache • • • سردرد
|▪️ have • • • داشتن
|▫️ sore eyes • • • چشم درد
|▪️ rest • • • استراحت
|▫️ home • • • خانه
|▪️ Don’t worry • • • نگران نباش
|▫️ office • • • اداره
|▪️ parents • • • والدین
|▫️ be quiet • • • ساکت باش
|▪️ sore throat • • • گلو درد
|▫️ backache • • • کمردرد
|▪️ toothache • • • دندان درد
|▫️ running nose • • • آبریزش بینی
|▪️ flu • • • آنفولانزا
|▫️ wrong • • • اشتباه
|▪️ problem • • • مسئله
|▫️ stomachache • • • دل درد
|▪️ earache • • • گوش درد
|▫️ advice • • • مشورت
|▪️ patient • • • بیمار
|▫️ them • • • آنها

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس چهارم


معنی لغات درس پنجم زبان هشتم

? لغات درس پنجم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ City • • • شهر
|▫️ center • • • مرکز
|▪️ old • • • قدیمی
|▫️ clean • • • تمیز کردن
|▪️ big • • • بزرگ
|▫️ building • • • ساختمان
|▪️ Actually • • • در واقع
|▫️ famous • • • مشهور
|▪️ special • • • ویژه
|▫️ soon • • • به زودی
|▪️ mosques • • • مساجد
|▫️ palaces • • • کاخ ها
|▪️ museums • • • موزه ها
|▫️ downtown • • • مرکز شهر
|▪️ food • • • غذا
|▪️ north • • • شمال
|▫️ west • • • غرب
|▪️ near • • • نزدیک
|▫️ south • • • جنوب
|▪️ capital • • • پایتخت
|▫️ librarie • • • کتابخانه
|▪️ shrine • • • حرم
|▫️ airport • • • فرودگاه
|▪️ zoo • • • باغ وحش
|▫️ bridge • • • پل
|▪️ correct • • • درست
|▫️ Location • • • موقعیت

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس پنجم


معنی لغات درس ششم زبان هشتم

? لغات درس ششم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ Village • • • دهکده
|▫️ near • • • نزدیک
|▪️ city • • • شهر
|▫️ mountain • • • کوه
|▪️ tree • • • درخت
|▫️ flower • • • گل
|▪️ sunflower • • • گل آفتابگردان
|▫️ job • • • شغل
|▪️ weather • • • آب و هوا
|▫️ summer • • • تابستان
|▪️ wind • • • باد
|▫️ fall • • • پاییز
|▪️ winter • • • زمستان
|▫️ interesting place • • • مکان جالب
|▪️ raise animals • • • پرورش دادن حیوانات
|▫️ field • • • محوطه
|▪️ spring • • • بهار
|▫️ hot • • • داغ
|▪️ cold • • • سرد
|▫️ warm • • • گرم
|▪️ wet • • • خیس
|▫️ dry • • • خشک
|▪️ windy • • • بادی
|▫️ sunny • • • آفتابی
|▪️ rainy • • • بارانی
|▫️ snowy • • • برفی
|▪️ river • • • رودخانه
|▫️ plow • • • شخم زدن
|▪️ cattle • • • گله گاو
|▫️ north • • • شمال
|▪️ south • • • جنوب
|▫️ Imagine • • • تصور کردن

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس ششم


معنی لغات درس ششم زبان هشتم

? لغات درس ششم
? کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم
? PROSPECT 2

|▪️ magazine • • • مجله
|▫️ walking in the park • • • راه رفتن در پارک
|▪️ watching movies • • • تماشاکردن فیلم
|▫️ fishing • • • ماهی گیری
|▪️ skiing • • • اسکی کردن
|▫️ playing computer games • • • بازی کامپیوتری کردن
|▪️ listening to the radio • • • گوش دادن به رادیو
|▫️ working in the garden • • • کار کردن در باغ
|▪️ sport news • • • اخبار ورزشی
|▫️ (going to the movies (cinema • • • رفتن به سینما
|▪️ browsing the internet • • • جست و جو در اینترنت
|▫️ interesting • • • جالب
|▪️ love • • • عشق
|▫️ sort of • • • نوع
|▪️ on the net • • • در اینترنت
|▫️ actually • • • در واقع، در حقیقت
|▪️ reading poems • • • شعر خواندن
|▫️ educational center • • • مرکز آموزشی
|▪️ registration form • • • فرم ثبت نام

 دانلود جزوه و معنی کلمات درس هفتم

هر چه به امتحانات خرداد ماه نزدیک می شویم نیاز دانش آموزان به یک مرجع خوب و همیشگی بیشتر می شود به این منظور دانش آموزان می توانند به “جزوه های هشتم” مراجعه کنند.

لینک های دانلود
  • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
  • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
  • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.