گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم (ادبیات انقلاب) فارسی هشتم – همانطور که می دانید فارسی هشتم از جمله مهم ترین دروس پایه هشتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هشتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. گام به گام درس 13 فارسی هشتم شامل جواب سوالات و فعالیت های درس 13 فارسی هشتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هشتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هشتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 13 فارسی هشتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتم

☑ [گام به گام فارسی هشتم درس سیزدهم (ادبیات انقلاب) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | گفت و گو | فعالیت های نوشتاری

خودارزیابی صفحه 97 درس 13 فارسی هشتم

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟

جواب : خدا محوری و دین باوری – رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه – وحدت و یکپارچگی مردم

2- مقصود از عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست؟

جواب : پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیاد های فکری، فرهنگی و معیار های ارزشی و اخلاقی دگرگون شد.

3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

جواب : زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باور ها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بر بنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

4- توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی و گلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟

جواب : چهره انسانهای آن جامعه و رفتار و منش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید. اصوال کلید شناخت هر ملتی ،ادبیات آن ملت است

گفت و گو صفحه 98 درس سیزدهم فارسی هشتم

1- پس از مشورت و گفت‌وگو با اعضای گروه درباره «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.
به عهده دانش آموز

2- درباره راه‌های تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی و… گفت‌وگو کنید.
دانشجویی در کلاس خوابش می‌برد. استاد یکی از مسئله‌های حل نشده را برای آشنایی دانشجویان بر تابلوی کلاس می‌نویسد. استاد و دانشجویان پس از زنگ از کلاس خارج می‌شوند. دانشجوی مورد نظر از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که کسی در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مسئله‌ای مطرح شده است. فکر می‌کند که تمرین و فعالیت در منزل است. تند تند آن را یادداشت می‌کند و به منزل می‌رود. جلسه بعد از استاد می‌پرسد که تکالیف را تحویل نمی‌گیرید. استاد با تعجب می‌پرسد کدام تکالیف؟ می‌گوید همانی که جلسه پیش بر تابلو نوشته بودید. استاد دوباره می‌پرسد مگر شما آن را حل کردید؟ دانشجو می‌گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می‌کنند.
به نظر شما اگر خودباوری و اعتماد به نفس این دانشجو نبود تمرینی به این دشواری حل می‌شد؟

دانش ادبی درس سیزدهم فارسی هشتم

کنایه

کنایه جمله یا عبارتی است که دو معنی دارد ؛ معنی نزدیک و معنی دور ، ولی مقصود گوینده معنی دور آن است ؛ مثلاً وقتی شاعر می‌گوید «از گفتۀ او مپیچ سر را » معنی نزدیک آن است که هنگام شنیدن سخن او (پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا مقصود شاعر معنی دور آن است؛یعنی نافرمانی نکن .

تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com

فعالیت های نوشتاری صفحه 98 درس 13 فارسی هشتم

1- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی – وصفی) بیابید و بنویسید.

ترکیب وصفی (موصوف صفت): واقعه عظیم / معیارهای ارزشی / بنیان گذار فرزانه
ترکیب اضافی (مضاف مضاف الیه): نظام شاهنشاهی / ولایت فقیه / وحدت کلمه / انقلاب ادبیات

2– مفرد واژه ‌های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه‌های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.

واژه
مفرد
جمع با ان / ها
عوامل
عامل
عاملان / عامل‌ها
آثار
اثر
اثرها
فضایل
فضیلت
فضیلت‌ها
مفاهیم
مفهوم
مفهوم‌ها
افکار
فکر
فکرها
علما
عالم
عالمان / عالم‌ها

3 – در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، وابسته‌ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

* نخستین (وابسته پیشین) عامل (هسته) مهم (وابسته پسین)
* صبح (اسم (هسته)) صادق (صفت بیانی)
* یک (وابسته پیشین) اثر (اسم (هسته)) ادبی (وابسته پسین)
* این (وابسته پیشین) انقلاب (اسم (هسته)) امید بخش (وابسته پسین)
* همان (وابسته پیشین) ملت (اسم (هسته)) غیور (وابسته پسین)

4- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.
1- «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند» کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانانی ندارد.
2- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. کنایه است از هر کاری خواستی در هر وقت شروع کنی ارزشمند است.

معنی لغات درس 13 فارسی هشتم

 • ابزار: وسیله
 • سامان: نظم، ترتیب
 • استواری: پایداری
 • انسجام: پیوستگی
 • ایثار: از خود گذشتگی
 • آرمان: آرزو
 • باطن: درون هر چیز، حقیقت، اصل
 • سبب: دلیل
 • شیوه: روش
 • طراوت: شادابی
 • عرصه: میدان
 • فروپاشی: در هم ریختن، از بین رفتن
 • بنیاد: اساس
 • بیدادگری: ظلم و ستم
 • تعهد: پیمان بستن
 • حماسه: دلیری
 • رایحه: بوی خوش
 • دیار: سرزمین
 • تکریم: گرامی داشتن
 • تحول: دگرگونی
 • قلمرو: میدان، عرصه، ناحیه
 • کرامت: بزرگواری
 • محتوا: درون مایه
 • معاصر: همزمان
 • وحدت: یکپارچگی
 • ولایت: سرپرستی، رهبری

جواب سوالات خودارزیابی ها، کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 13 فارسی هشتم را منتشر کردیم، برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید. امیدوارم که گام به گام درس 13 فارسی هشتم به شما کمک کرده باشد.

لینک مربوطه : گام به گام درس دوازدهم 12 فارسی هشتمگام به گام درس یازدهم 11 فارسی هشتم | گام به گام های پایه هشتم