گام به گام درس هفدهم 17 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس هفدهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

گام به گام درس هفدهم 17 فارسی هشتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

جواب فعالیت های درس هفدهم (راه خوشبختی) فارسی هشتم – همانطور که می دانید فارسی هشتم از جمله مهم ترین دروس پایه هشتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هشتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. گام به گام درس 17 فارسی هشتم شامل جواب سوالات و فعالیت های درس 17 فارسی هشتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هشتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هشتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 17 فارسی هشتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

گام به گام درس هفدهم 17 فارسی هشتم

☑ [گام به گام فارسی هشتم درس هفدهم (راه خوشبختی) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | گفت و گو | فعالیت های نوشتاری

گام به گام درس هفدهم 17 فارسی هشتم

خودارزیابی صفحه 121 درس 17 فارسی هشتم

1- شکسپیر، روزگار را چه چیزی تشبیه کرده است؟

جواب : به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می رود.

2- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟
جواب : نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

3- به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟
جواب : ١-داشتن هدف ٢-برنامه ریزی٣-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تالش برای رسیدن به هدف٧-امید جهت رسیدن به هدف

4-درعبارت«این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است» چیست؟
جواب : مشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی ،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

دانش زبانی و ادبی درس هفدهم فارسی هشتم

جای اجزای جمله در زبان های مختلف

در زبان های مختلف محلّ اجزای جمله با هم فرق دارد  مثلاً فعل در زبان فارسی پایان جمله ، در زبان انگلیسی معمولاًپس از نهاد و در زبان عربی معمولاً آغاز جمله آورده می شود  و هنگام ترجمه  باید به این نکته  توجّه داشته باشیم.

گام به گام درس هفدهم 17 فارسی هشتم

فعالیت نوشتاری صفحه 122 درس 17 فارسی هشتم

1- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانه تنوین دارند، بیابید و بنویسید.
مسلماً، اصلاً
2- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.
الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.
این: وابسته پیشین (صفت اشاره) بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)
ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.
چه: وابسته پیشین (صفت تعجبی) شگفت انگیز (صفت بیانی)
پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمل سختی‌ها را داشته باشید.
هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

3- جدول زیر را کامل کنید.

مفرد
عمل
فعل
وقف
فاصله
برکت
عقل
وظیفه
جمع
اعمال
افعال
اوقات
فواصل
برکات
وظایف

4- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی الناسِ
جواب : بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.
…I am a student. I live in
من یک دانش آموز هستم. من در … زندگی می‌کنم.
.I like my books and read them every day
من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.

معنی لغات درس 17 فارسی هشتم

 • جزر ومدّ : پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا
 • مسلماً : قطعاً، یقیناً،بی گمان
 • غنیمت : مناسب دانستن ، بهره بردن
 • غفلت: فراموش شدن
 • گذر: عبور ، گذشتن از جایی
 • اعماق: جمع عمق ، ته ، ژرف
 • بیم: ترس ،خوف
 • تاب: توانایی ، تحّمل
 • تحّمل: شکیبایی، بردباری داشتن
 • اصلاً: هرگز
 • خاطر: ذهن ، فکر
 • فرط: زیاده روی ، در گذشتن از حد
 • غرور: آن چه مایه فریب شود ،خودبینی
 • تلف: بیهوده ، از بین رفتن
 • قدر: ارزش ، اندازه
 • مسرور: شاد ، خوشحال
 • برکات : جمع برکت ،بسیاری ،یمن
 • توکّل: کار خود را به خدا واگذار کردن
 • اعمال: جمع عمل ، کارها
 • افعال: جمع فعل ، کارها
 • اوقات: جمع وقت ، زمان ها
 • تفکّر: فکر کردن ، اندیشیدن
 • تامّل کردن : اندیشیدن ، درنگ کردن
 • اقدام: گام برداشتن ، به کاری دست زدن
 • تعلّل: بهانه آوردن
 • روا: جایز
 • عجول: شتابان ، آن که کارها را با عجله انجام دهد
 • معیِّن: مشخص ، معلوم
 • نشاط: شادی
 • شتاب: عجله
 • اضطراب: دل نگرانی ، دلشوره ؛ ناراحتی
 • منحرف: کج شده از راه راست
 • متانت: وقار ، استوار بودن
 • شعار: علامت ، نشانه ، فریادهای مردم که در آن خواسته های خود رابیان می کنند
 • خوف: ترس ، بیم
 • راهبر: راهنما، رهبر
 • ایام: جمع یوم ، روزها
 • سلسله: زنجیر ،پادشاهانی از خاندان که پشت سرهم پادشاهی کنند
 • کائنات: جمع کاینه ، موجودات جهان
 • خطا: اشتباه
 • مرتکب: اقدام کننده به کاری ،کسی که کاری انجام دهد یا گناهی انجام دهد
 • عادات: جمع عادت ، خوی
 • پاس داشتن : نگاه داشتن ،مرافبت کردن ، احترام گزاردن
 • ندامت: پشیمانی ، تاسف
 • گران بها: با ارزش ، ارزشمند
 • حسرت: افسوس ، دریغ
 • ثمر: نتیجه ، محصول
 • محال: ناشدنی ، غیر ممکن

جواب سوالات خودارزیابی ها، کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 17 فارسی هشتم را منتشر کردیم، برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید. امیدوارم که گام به گام درس 17 فارسی هشتم به شما کمک کرده باشد.

لینک مربوطه : گام به گام درس چهاردهم 16 فارسی هشتم | گام به گام درس چهاردهم 14 فارسی هشتمگام به گام های پایه هشتم