گام به گام درس چهاردهم 14 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس چهاردهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

گام به گام درس چهاردهم 14 فارسی هشتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

جواب فعالیت های درس چهاردهم (یاد حسین) فارسی هشتم – همانطور که می دانید فارسی هشتم از جمله مهم ترین دروس پایه هشتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هشتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. گام به گام درس 14 فارسی هشتم شامل جواب سوالات و فعالیت های درس 14 فارسی هشتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هشتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هشتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 14 فارسی هشتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

گام به گام درس چهاردهم 14 فارسی هشتم

☑ [گام به گام فارسی هشتم درس چهاردهم (یاد حسین) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | گفت و گو | فعالیت های نوشتاری

خودارزیابی صفحه 100 درس 14 فارسی هشتم

1- در متن درس به نام کدام حماسه سازان ایران اشاره شده است؟

جواب : امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت علی اکبر (ع) و حضرت علی اصغر (ع)

2- چرا حضرت عباس (ع) یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شود؟

جواب : چون ایشان با آن سن کم توانستن در برابر دشمن بایستند و در این راه شهید شوند.

3- به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

جواب : با زنده نگه داشتن یاد آن ها و ادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند.

گفت و گو صفحه 101 درس چهاردهم فارسی هشتم

1- نمونه ای دیگر از شعر عاشورایی بیابید و در کلاس بحوانید.

روزی است این که حادثه کوس بلا زده است               کـــوس بـلا بــه معرکه کربـلا زده اســت

روزی است این که دسـت ستـم پـیشه جــفا              بر پــای گلبن چمن مـصطفـی زده اســــت

روزی است این که خشک شد از تاب تشنگی             آن چشمه‌ای که خنده بر آب بـقا زده است

روزی اســـت ایـــن کـــشته بــــیداد کـربلا                  زانـــــوی داد در حـــرم کـبریا زده اســت

امــروز مــاتـمی است که زهرا گشاده مـوی               بر سـر زده زحسـرت و واحــسرتا زده است

یـــعنی مــحرم آمـــد روز نــدامــت اســت                  روز نــــدامت چـــه، که روز قیامت اسـت

ایـن مـاتـم بــزرگ نـــگنجد در ایـن جـهان آری              در آن جــــهان دگـر نیز این عزاسـت

شاعر : وحشی بافقی

دانش زبانی درس 14 فارسی هشتم

ردیف یک یا چند کلمه است که در آخر مصراع ها بعد از قافیه عیناً تکرار شود؛ مانند دوکلمۀ «شد نیامدی»در بیت زیر:

   چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی         چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی

فعالیت های نوشتاری صفحه 101 درس 14 فارسی هشتم

1- واژه‌های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید.

جواب : بر (خشکی) ≠ بحر (دریا) – تر (خیس) ≠ خشک – بزرگ ≠ کوچک – تشنه ≠ سیراب

2- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه‌های اسمی را بیابید و نوع وابسته‌های هر یک را مشخص کنید.

جواب : با لب (هسته) خشک (وابسته پسین (صفت بیانی)) دل (هسته) سوخته (وابسته پسین (صفت بیانی)) دیده (هسته) تر (وابسته پسین (صفت بیانی))

3- از متن درس، یک جناس بیابید.

جواب : با لب خشک و دل سوخته و دیده‌ی تر غرقه بحر بلا بود در آن بر تشنه

4- از متن درس ، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب : آن (وابسته پیشین) خسرو (هسته) بی لشکر (وابسته پسین)
آن (وابسته پیشین) روز (هسته)
آن (وابسته پیشین) بر (هسته)

فرصتی برای اندیشیدن صفحه 106 فارسی هشتم

1- دو متن روان خوانی «آقا مهدی» و «شوق آموختن» را از نظر محتوا و پیام، با هم مقایسه کنید.

جواب : محتوای هر دو داستان در مورد جنگ است اما در داستان آقا مهدی خط مقدم و رزمندگان حضور دارند. در داستان شوق آموختن رزمندگان پشت جبهه آن هم در خاک دشمن نه به عنوان رزمنده بلکه به عنوان اسیر حضور دارند. داستان آقا مهدی حول محور فرمانده می‌چرخد و شخصیت دوست داشتنی فروتن را به خواننده منتقل می‌کند و داستان شوق آموختن حول محور یک رزمنده ساده دل روستایی می‌چرخد که پاکی و صداقت دارد و با تلاش و کوشش خود آن هم در اردوگاه عراقی‌ها از بی‌سوادی به بالاترین مراتب علمی می‌رسد.

2- چه عواملی می‌تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی، تقویت کند؟

جواب : انگیزه و انگیزش بیرونی و درونی، هدف داشتن، مشخص بودن مبدأ و مقصد، ابزارهای موجود برای آموختن، پاسخ به سوال چرا آموختن و برای چه آموختن؟ و…

معنی لغات درس چهاردهم فارسی هشتم

  • تف: گرما و حرارت
  • دوات: جوهردان
  • خسرو: پادشاه
  • خامه: در اینجا به معنی قلم است
  • آل: خاندان
  • بحر: دریا
  • شط: رود
  • حیدر: شیر (لقب حضرت علی)
  • محشر: قیامت
  • کلک: قلم

جواب سوالات خودارزیابی ها، کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 14 فارسی هشتم را منتشر کردیم، برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید. امیدوارم که گام به گام درس 14 فارسی هشتم به شما کمک کرده باشد.

لینک مربوطه : گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتم | گام به گام درس دوازدهم 12 فارسی هشتمگام به گام های پایه هشتم