گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

جواب درس 7 عربی پایه هفتم

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه هفتم، می خواهیم گام به گام درس 7 عربی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هفتم عربی هفتم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی درس 7 عربی هفتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هفتم عربی هفتم مسلط شوید.

با گام به گام درس هفتم عربی هفتم در کنار حل تمارین می توانید به ترجمه متون درس 7 عربی هفتم دسترسی پیدا کرده و بتوانید برای امتحانات نوبت اول و نوبت دوم به خوبی آماده گردید.

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

ترجمه متن درس 7 عربی هفتم

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

اَلسَّيِّدُ زارِعيّ فَ لّحٌ و زَوْجَتُهُ فَ لّحَةٌ. هُما ساکِنانِ مَعَ أوَلادِهِما في قَريَةٍ. عارِفٌ أَکبَرُ مِنَ الَْخَوَيْنِ وَ سُميَّةُ أَکْبَرُ مِنَ الُْخْتَيْنِ. هُمْ أُسْرَةٌ ناجِحَةٌ. بَيتُهُمْ نَظيفٌ وَ بُسْتانُهُم مَمْلوءٌ بِأَشْجارِ الْبُرتُقالِ وَ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ وَ التُّفّاحِ.

معنی : آقای زارعی و همسرش کشاورز هستند. آنها همراه فرزندانشان در روستایی ساکن هستند. عارغ بزرگتر از دو برادر است. و سمیه بزرگتر از دو خواهر است. آنها خانواده‌ای موفق هستند. خانه‌اشان تمیز است. باغشان پر از درختان پرتقال و انگور و انار و سیب است.

حِوارٌ بَيْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ

معنی : گفت‌وگو بین پدر و فرزندان.

الَوْالدِ : أَیْنَ ذَهَبْتَ يا عارِفُ؟

معنی : پدر: ای عارف کجا رفتی؟

عارِف : إلیٰ بَيْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.

معنی : عارف: با صادق و حامد به خونه پدربزرگ و مادربزرگ رفتیم.

الَوْالدِ : کَیْفَ رَجَعْتُما يا صادِقُ وَ يا حامِدُ؟

معنی : پدر: ای صادق و حامد چطور برگشتید؟

الَْاخَوَان :ِ بِالسَّيّارَةِ.

معنی : دو برادر: با ماشین.

الَوْالدِ: لِماذا ذَهَبْتُمْ أَيُّها الْاوْلادُ؟

معنی : پدر: ای بچه‌ها چرا رفتید؟

الَْاخْوةَ: لِمُساعَدَةِ جَدِّنا.

معنی : برادران: برای کمک به پدربزرگمان.

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

حِوارٌ بَيْنَ الْوالِدَةِ وَ الْبَناتِ

معنی : گفتگو بین مادر و دختران

الَوْالدَِة: أَیْنَ ذَهَبْتِ يا سُمَيَّةُ؟

معنی : مادر: ای سمیه کجا رفتی؟

سُمَيّة: إلیٰ بَيْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مَعَ شَيْماءَ وَ نَرْجِسَ.

معنی : سمیه: به خانه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس.

الَوْالدَِة: کَیْفَ رَجَعْتُما يا شَيْماءُ وَ يا نَرْجِسُ؟

معنی : مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟

الَْاُختانِ: بِالسَّيّارَةِ.

معنی : دو خواهر: با ماشین؟

الَوْالدَِة: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أَيَّتُهَا الْبَناتُ؟

معنی : مادر: ای دخترها چرا رفتید؟

الَْاخوَات: لِمُساعَدَةِ جَدَّتِنا.

معنی : خواهران: برای کمک به مادربزرگمان.

ترجمه صفحه 97 درس 7 عربی هفتم

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

أَنتُمْ عَرَفْتُم جَوابَ سُؤالي.

معنی : شما جواب سوالی را دانستید.

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

أَنتُما بَدَأْتُما بِالْمُسابَقَةِ.

معنی : شما دو نفر مسابقه را شروع کردید.

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

أَنتُنَّ سَمِعْتُنَّ کَلامي بِدِقَّةٍ.

معنی : شما سخن من را به دقت شنیدید.

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

أنَتمُا جمََعْتُما کُتُبَ الْمَکْتَبَةِ.

معنی : شما دو نفر کتاب های کتابخانه را جمع کردید.

ترجمه تمرین 1 درس 7 عربی هفتم – صفحه 99

1. عَدَدُ الْاولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَةٌ.

معنی : تعداد دختران و پسران 5 تا است.

غلط ❌
2. اَلسَّیِّدُ زارعيّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ.

معنی : آقای زارعی مدرس شیمی است.

غلط ❌
3. أَشجارُ الرُّمّانِ في بُستانِ السَّیِّدِ زارِعيّ.

معنی : درخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

صحیح ✅
4. کانَ الحِوارُ اْلَوَّلُ بَینَ الوالِدَةِ و البَناتِ.

معنی : مکالمه اول بین مادر و دختران بود.

غلط ❌
5. کانَ هَدَفُ الْاولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَةَ الْجَدِّ و الْجَدَّةِ .

معنی : هدف پسران و دختران کمک کردن به پدربزرگ و مادربزرگ بود.

صحیح ✅

ترجمه تمرین 2 درس 7 عربی هفتم – صفحه 99

  • در جملات زیر فعل های ماضی با رنگ مربوط مشخص شده اند به این نکته توجه داشته باشید.

1. یا بِنْتانِ، کَيْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟

معنی : ای دختران، چگونه خواندید درستان را؟

2. یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لي بِالْکَلامِ؟

معنی : ای استاد، آیا به من اجازه صحبت کردن دادید؟

3. أَیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أَطفالِکُنَّ؟

معنی : ای بانوان، صدای بچه‌هایتان را شنیدید؟

4. أَيُّهَا الطُّلّبُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟ لَِنَّ الْجَوَّ حارٌّ.

معنی : ای دانش‌آموزان،چرا درهای کلاس‌هایتان را باز گذاشتید؟ زیرا هوا گرم است.

ترجمه تمرین 3 درس 7 عربی هفتم – صفحه 100

قرَأَتْمُ : خوانديدهوَ ما قَرَأَ : او نخواند.
بدَأَتُْ : شروع کردمأَنتُنَّ بَدَأْتُنَّ : شما شروع کردید.
سَمِعْنا : شنيدیمأَنتُما سَمِعْتُما : شما شنیدید.
وَصَلتْمُ : رسیدیدأَنتُمْ ما وَصَلْتُم : شما نرسیدید.
سَمَحَ : اجازه دادأَنتُنَّ سَمَحْتُنَّ : شما اجازه دادید.
قطَعَْتِ : بریدیأَنتُما ما قطَعَْتمُا : شما نبریدید.

ترجمه تمرین 4 درس 7 عربی هفتم – صفحه 100

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

1. اَلْمُعَلِّمَةُ ……………………… لي بِالْخُروجِ مِنَ الصَّفِّ .

معنی : معلم به من اجازه خروج داد.

سَمَحَتْ
2. أَنَا وَ صَديقي ……………………… فِي الْمُسابَقَةِ .

معنی : من و دوستم در مسابقه موفق شدیم.

نَجَحْنا
3. أَيَّتُهَا الُْاختانِ، أَ ما ……………………… بِالاِفتِخار؟

معنی : ای خواهران، آیا احساس افتخار نکردید؟

شَعَرْتُما
4. هوَ ……………………… من جناحِ صَديقِهِ .

معنی : او از موفقیت دوستش خوشحال شد.

فَرِحَ
5. أَيُّهَا الَْاصدِقاءُ، ماذا ……………………… ؟

معنی : ای دوستان، چه چیزی ساختید؟

صَنَعْتُم
6. قالَتْ أُمُّ حَميدٍ: أَنَا ……………………… .

معنی : مادر حمید گفت: من منتظر هستم.

مُنتَظِرَةٌ