گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

جواب درس 8 عربی پایه هفتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

گام به گام درس 8 عربی هفتم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه هفتم، می خواهیم گام به گام درس 8 عربی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هشتم عربی هفتم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی درس 8 عربی هفتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هفتم عربی هشتم مسلط شوید.

با گام به گام درس هشتم عربی هفتم در کنار حل تمارین می توانید به ترجمه متون درس 8 عربی هفتم دسترسی پیدا کرده و بتوانید برای امتحانات نوبت اول و نوبت دوم به خوبی آماده گردید.

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

ترجمه متن درس 8 عربی هفتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

کانَتْ في بَحْرٍ کَبيرٍ سَمَکةٌ قَبيحَةٌ اسْمُها «السَّمَکَةُ الحَْجَریةَُّ» وَ کانتَِ الْسَْماكُ خائفِاتٍ مِنْها.

معنی : در دریایی بزرگ ماهی زشتی بود که اسمش سنگ ماهی بود و ماهی‌ها از اون میترسیدند.

هيَ ذَهَبَتْ إلیٰ سَمَکَتَینِ؛ اَلسَّمَکَتَانِ خافَتا وَ هَرَبَتا.

معنی : او به سوی دو ماهی رفت؛ ماهی‌ها ترسیدند و فرار کردند.

هيَ کانَتْ وَحيدةً دائِماً.

معنی : او همیشه تنها بود.

في يوَمٍ مِنَ الْيَاّمِ، خَمْسَةٌ مِنَ الصَّياّدينَ جاؤوا. فَقَذَفوا شَبکََة کَبيرَةً فِي الْبَحْرِ.

معنی : در روزی از روزها، پنج نفر صیاد آمدند و تور بزرگی را در دریا انداختند.

اَلْاسْماكُ وَقَعْنَ فِي الشَّبَکَةِ. ما جاءَ أَحَدٌ لِلْمُساعَدَةِ. اَلسَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ سَمِعَتْ أَصْواتَ الْاسَْماكِ.

معنی : ماهی‌ها در تور افتادند. کسی برای کمک نیامد. سنگ ماهی صدای ماهی‌ها را شنید.

فَنَظَرَتْ إلیَ الشَّبکَةَ فَحزَنِتَْ و ذهَبَتَْ لِنجَاة الْاسَْماكِ. قطَعَتَْ شَبکَة الصَّياّدینَ بسُِرعَة.

معنی : پس به تور نگاه کرد و ناراحت شد و برای نجات ماهی‌ها رفت. پس به سرعت تور صیادان را برید.

الَْاسَْماكُ خَرَجْنَ وَ هَرَبنَْ جَميعاً. فَوَقعََتِ السَّمَکَةُ الحَْجَريةَُّ فِي الشَّبَکةِ وَ الصَّيّادونَ أخََذوها.

معنی : ماهی‌ها خارج شدند و همگی فرار کردند. پس سنگ ماهی در تور افتاد و صیادان او را گرفتند.

کانتَِ الْاسَْماكُ حَزيناتٍ ؛ لِنََّ السَّمَکَةَ الحَْجَریَّةَ وَقَعَتْ فِي الشَّبَکَةِ لِنجَاتِهِنَّ.

معنی : ماهی‌ها ناراحت بودند. زیرا سنگ ماهی به خاطر نجات آنها در تور افتاد.

اَلْاسَْماكُ نَظَرْنَ إلیٰ سَفينةِ الصَّيّادینَ. هُمْ أَخَذُوا السَّمَکَةَ وَلٰکِنَّهُم قَذَفوها فِي الْماءِ؛

معنی : ماهی‌ها به کشتی صیادان نگاه کردند. آنها گرفتندش اما او را در آب انداختند.

لِاَنَّها کانَتْ قَبیحَةً جِدّاً فَخافوا مِنْها. اَلْاسَْماكُ فَرِحْنَ لِنَجاتِها وَ نَظَرْنَ إلَيها بِابْتِسامٍ وَ علَمِْنَ أَنَّ جَمالَ الْباطِنِ أَفْضَلُ مِنْ جَمالِ الظّاهِرِ.

معنی : زیرا واقعا زشت بود و از او ترسیدند. ماهی‌ها به خاطر نجاتش خوشحال شدند و با لبخند به او نگاه کردند و دانستند زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است.

قالَ الْمامُ عَليٌّ (ع) : «زينَةُ الْباطِنِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الظّاهِرِ»

معنی : زینت درون بهتر از زینت ظاهر است.

ترجمه صفحه 104 درس 8 عربی هفتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

هُم لَعِبوا.

معنی : آنها بازی کردند.

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

هُنَّ نَظَرْنَ.

معنی : آنها نگاه کردند.

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

هُما وَقَفا.

معنی : آن دو ایستادند.

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

هُما کَتَبَتا.

معنی : آن دو نوشتند.

ترجمه تمرین 1 درس 8 عربی هفتم – صفحه 106

1. کانَتْ تِلكَ السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ وَحيدَةً.

معنی : سنگ ماهی تنها بود.

درست
2. اَلسَّمَکَةُ الحَجَريَّةُ ذَهَبَتْ لِنَجاةِ الأسَْماكِ.

معنی : سنگ ماهی برای نجات ماهی‌ها رفت.

درست
3. کانَت السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ صَغيرَةً وَ جَميلةً.

معنی : سنگ ماهی کوچک و زیبا بود.

نادرست ❌
4. اَلصَّيّادونَ ما خافوا مِنَ السَّمَکَةِ الْحَجَريَّةِ.

معنی : ماهی ‌گیران از سنگ ماهی نترسیدند.

نادرست ❌

ترجمه تمرین 2 درس 8 عربی هفتم – صفحه 106

1. کَمْ صَيّاداً کانَ فِي السَّفينَةِ؟

معنی : چند ماهی‌گیر در کشتی بودند؟

(خمسة) پنج
2. مَنْ قَذَفَ الشَّبَکَةَ فِي الْماءِ؟

معنی : چه کسی تورا در آب انداخت؟

(الصیّادون) ماهی‌گیرها
3. أَيْنَ وَقَعَتِ السَّمَکَةُ الْحَجَريَّةُ؟

معنی : سنگ ماهی کجا افتاد؟

(فی الشبکة) داخل تور
4. هَلْ زينَةُ الظّاهِرِ خَيْرٌ مِنْ زينَةِ الْباطِنِ؟

معنی : آیا آراستگی ظاهر بهتر از آراستگی درون است؟

(لا) خیر

ترجمه تمرین 3 درس 8 عربی هفتم – صفحه 107

عَرَفَ : شناختهُنَّ عرََفْنَ : آنها شناختند.
هَرَبَ : فرار کرداَلْوَلَدانِ هَرَبا : پسران فرار کردند.
علَمَِ : دانستاَلطّالِباتُ ما عَلِمْنَ : دانش‌آموزان ندانستند.
سَلمَِ : سالم ماندهُنَّ سَلمِْنَ : آنها سالم ماندند.
قَذَفَ : انداختأَنتُما قَذَفْتُما : شما انداختید.
وَقَعَ : افتاداَلطِّفلةُ وَقَعَتْ : بچه افتاد.
نَظَرَ : نگاه کردهُم ما نَظَروا : آنها نگاه کردند.
نَصَرَ : ياری کرداَلرِّجالُ ما نَصَروا : مردان کمک نکردند.
قطَعَ : بُريدأنَتمُ ما قطَعَْتمُْ : شما نبریدید.
عَبَرَ : عبور کردأَنتُنَّ عَبَرْتُنَّ : شما عبور کردید.
ضَرَبَ : زدهُما ما ضَرَبَتا : آنها نزدند.
ذَکَرَ : ياد کرداَلْبِنتانِ ذَکَرَتا : دخترها یاد کردند.

ترجمه تمرین 4 درس 8 عربی هفتم – صفحه 107

گام به گام درس هشتم 8 عربی هفتم

1. هٰؤُلاءِ الصَّيّادونَ …………….. شَبَکَةً فِي الْبَحرِ.

معنی : این ماهیگیرها تور را در دریا انداختند.

 جواب : قَذَفوا
2. أُولٰئِكَ الْبَناتُ …………….. لِمُساعَدَةِ جَدَّتِهِنَّ .

معنی : آن دختران برای کمک به مادربزرگشان رفتند.

جواب : ذَهَبْنَ
3. هٰذانِ الْوَلَدانِ …………….. لِأَخْذِ الْهَدایا.

معنی : این پسران برای دریافت هدیه‌ها ایستادند.

جواب : وَقَفا
4. هاتانِ الْمَرأَتانِ …………….. عَلَمَ إیران.

معنی : این زن‌ها پرچم ایران را بالا بردند.

جواب : رَفَعَتا
5. کانَتْ زَهراءُ …………….. إلیٰ صَفِّها.

معنی : زهرا به کلاسش رفته بود.

جواب : ذاهِبَةً