گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

جواب تمارین فصل 6 زیست شناسی دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دهم تجربی

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم – در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل ششم زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه) را در این مطلب در بخش لینک های دانلود منتشر کنیم که می توانید با مراجعه به بخش لینک های دانلود پاسخ تمامی فعالیت های فصل 6 زیست شناسی دهم را دریافت کنید.

پاسخ تمارین فصل 6 زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه 81 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

برای ساختن این مدل، می‌توان از کامواهای رنگی با ضخامت مختلف استفاده کرد. در این روش می‌توان یک قطعه کاموا را برای نشان دادن غشای پلاسمایی و قطعه کاموایی دیگر را برای نشان دادن تیغۀ میانی و … به کمک چسب روی مقوا قرار داد. هستۀ یاختۀ گیاهی نیز می‌تواند یک تکه پارچۀ رنگی در وسط یاخته‌ها باشد و … .

جواب فعالیت صفحه 82 زیست دهم

جواب فعالیت صفحه 81 زیست دهم

الف) قطعه‌ای از روپوست پیاز قرمز را در آب مقطر و قطعۀ دیگر را در محلول 10 درصد نمک قرار می‌دهیم. بعد از مدتی نمونه‌های میکروسکوپی از هر کدام تهیه و با میکروسکوپ مشاهده می‌کنیم. نمونه‌ای که در آب مقطر قرار داشته، حالت تورژسانس و نمونه‌ای که در محلول نمک قرار گرفته، حالت پلاسمولیز را نشان می‌‌دهد.

ب) بله اما به طور موقت. برای بررسی این تغییر، آزمایشی طراحی می‌کنیم. ابتدا قسمتی از بافت روپوست گیاه پیاز خوراکی را برش می‌دهیم و بر روی تیغ، زیر میکروسکوپ مشاهده می‌کنیم. شکل یاخته‌های مشاهده شده را رسم می‌کنیم. سپس این آزمایش را در محلول‌های آب نمک با درصدهای مختلف (10 و 20 و 30)، آب معمولی و آب مقطر تکرار می‌کنیم و در نهایت تصاویر رسم شده را با هم مقایسه می‌کنیم. مشاهده می‌کنیم که تا دقایقی بعد از عمل پلاسمولیز یا تورژسانس، تغییر حجم و وزن به طور موقت در این یاختۀ گیاهی دیده می‌شود اما به دلیل وجود دیوارۀ یاخته‌ای، این حالت پایدار نیست و یاخته به حالت ابتدایی خود بازمی‌گردد.

جواب فعالیت صفحه 83 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

برگ کلم بنفش وقتی در آب با درجۀ طبیعی باشد، معمولاً تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد نمیکند(که آن هم به علت برش برگ با چاقوست) ، اما جوشاندن آن که سبب مرگ یاخته‌ها و تخریب غشای زیستی می‌شود،‌ سبب رنگی شدن آب می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 84 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

با تجزیۀ کلروفیل در سبزدیسه‌ها، رنگ دیسه‌ها تولید می‌شوند و گوجه‌فرنگی کال به گوجه‌فرنگی رسیده تبدیل می‌شود. با نگهداری گوجه‌فرنگی کال در محیط تاریک  و گرم می‌توان به راحتی این تبدیل را مشاهده کرد.

جواب فعالیت صفحه 85 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

با کاهش نور، گیاه سطح سبز (بخش سبزینه‌دار) خود را برای افزایش غذاسازی گسترش می‌دهد تا کاهش نور جبران شود. این کار برای رشد و تأمین نیازهای گیاه ضروری است.

جواب فعالیت صفحه 87 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

نکته : به این نوع پارانشیم، پارانشیم هوادار یا آئرانشیم گفته می‌شود.

  1. هوای موجود در فاصلۀ بین یاخته‌های پارانشیمی سبب می‌شود که اندام گیاهی سبک شود و مقاومت آن در برابر جریان‌های آبی کاهش یابد.
  2. هوا در تأمین اکسیژن مورد نیاز اندام‌های گیاهی که در آب قرار دارند، نیز نقش دارد.

جواب فعالیت صفحه 89 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

الف)

سامانه بافتیوظیفهانواع یاخته
آوندیانتقال شیرۀ خام و شیرۀ پرورده1.چوبی (عناصر آوندی / تراکئید) 2.آبکشی (یاخته‌های آبکشی / یاخته‌های همراه)
پوششیمحافظت از گیاه / تولید پوستک / ایجاد تارهای کشنده، کرک، نگهبان روزنه و یاخته‌های ترشحی1.روپوست (اپیدرم) 2.پیراپوست (پریدرم)
زمینه ایپر کردن فضای بین روپوست و بافت پارانشیمی در ذخیرۀ مواد، فتوسنتز و ترمیم بافت‌های آسیب دیده نقش دارد. بافت کلانشیم و اسکلرانشیم نقش استحکامی دارند.1.پارانشیم 2.کلانشیم 3.اسکلرانشیم

ب) گیاه برای رشد بیشتر به آب و ترکیبات معدنی نیاز دارد. انتقال این ترکیبات توسط آوند چوبی صورت می‌گیرد. آوندهای چوبی نقش استحکامی و استوار ماندن ساقه‌های چوبی را نیز بر عهده دارند. از این رو ضخامت آوندهای چوبی در یک ساقۀ چوبی شده، بیشتر از آوندهای آبکشی است. برای به گردش درآمدن آب در گیاه نیز همیشه حجم عظیمی از آن تبخیر می‌شود. بنابراین گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی نیاز دارد.

جواب فعالیت صفحه 91 و 92 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

الف)

گیاهان دولپه‌ایگیاهان تک‌لپه‌ای
اجزای گل در آن‌ها مضربی از 4 یا 5 است.اجزای گل در آن‌ها مضربی از 3 است.
برگ‌ها توسط دمبرگ به ساقه متصل هستند.برگ‌ها توسط غلاف به ساقه متصل هستند.
برگ‌های آن‌ها اغلب پهن و رگبرگ‌های منشعب دارند.برگ‌های آن‌ها اغلب دراز است و رگبرگ‌های موازی دارند.
دانۀ دو قسمتی دارند.دانۀ یک قسمتی دارند.
در برش عرضی ریشه، ضخامت پوست کم است.در برش عرضی ریشه ضخامت پوست زیاد است.
در برش عرضی ریشه، آوندهای چوب و آبکش به صورت یک در میان هستند و به علت به هم رسیدن آوندهای چوبی در مرکز ریشه، حالت ستاره‌ای شکل مشاهده می‌گردد.در برش عرضی ریشه، آوندهای چوب و آبکش به صورت یک در میان هستند و به علت وجود مغز ریشه حالت ستاره‌ای شکل در آوندهای چوبی دیده نمی‌شود.
در برش عرضی ساقه، مغز ساقه مشاهده می‌شود.در برش عرضی ریشه، مغز ریشه مشاهده می‌شود.
در برش عرضی ساقه، آوندهای چوب و آبکش روی هم و همۀ دستجات آوندی روی یک حلقه قرار دارند.در برش عرضی ساقه آوندهای چوب و آبکش روی هم و دستجات آوندی به صورت پراکنده و روی چند حلقۀ متحدالمرکز قرار دارند ( تعداد دستجات آوندی در حلقه‌های بیرونی بیشتر ولی اندازۀ آن‌ها کوچک‌تر است).
در برش عرضی ساقه، منطقۀ پوست مشاهده می‌گردد.در برش عرضی ساقه منطقۀ پوست مشاهده نمی‌شود.
ریشۀ راست دارند.ریشۀ افشان دارند.

ب) در تصویر قابل مشاهده است.

پ) آبی متیل، دیواره‌های چوبی را به رنگ آبی و کارمن زاجی، دیواره‌های سلولزی را به رنگ قرمز در می‌آورند.

جواب فعالیت صفحه 94 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

الف)

مریستم (سرلاد)محل تشکیلعملکرد
نخستیننوک ساقه / نوک ریشهسبب رشد طولی ساقه و ریشه می‌شود.
پسینبین آوند چوبی و آوند آبکش بین پوستسبب ساخت آوند چوبی و آوند آبکشی می‌شود. / به شمت داخل یاخته نرم‌آکنه و به سمت بیرون بافت چوب پنبه‌ای می‌سازد.

ب) منطقۀ دماوند روستای دهنار در استان تهران

  1. لوبیا ← گیاه دولپه‌ای ← دارای ریشۀ راست ← برگ‌های پهن و رگبرگ‌های منشعب است.
  2. ذرت ← گیاه تک‌لپه‌ای ← دارای ریشۀ افشان، برگ‌های کشیده و رگبرگ‌های موازی است و دم‌برگ هم ندارد. برگ با غلاف به ساقه متصل می‌شود.
  3. گندم ← گیاه تک‌لپه‌ای ← ریشۀ افشان، برگ‌های کشیده و رگبرگ‌های موازی دارد.

جواب فعالیت صفحه 95 زیست دهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

الف) حرّا گیاهی از خانوادۀ شاه‌پسند است که در منطقۀ خاورمیانه در سواحل ایران، عربستان و مصر دیده می‌شود و در ایران در امتداد سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان وجود دارند. بیشترین تجمع این درختان در منطقۀ حفاظت شدۀ نایبند در استان بوشهر به مساحت 390 هکتار است. این درخت در مناطق ساحلی آب‌های شور زندگی می‌کند و زیستگاه مناسبی برای حفظ پرندگانی مثل حواصیل، لک‌لک، مرغ سقا و … است.

ب) (پاسخ پیشنهادی است) بله، به عنوان مثال گیاهان CAM که در مناطقی با آب و هوای گرم و خشک سازگاری دارند این گیاهان جهت سازگاری با منطقه‌ای که زندگی می‌کنند در روز روزنه‌های هوایی خود را می‌بندند و مانع تبخیر آب در روزهای گرم می‌شوند و در تمام طول شب روزنه‌های خود را جهت جذب CO2 باز می‌گذارند.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دهم | نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت دوم