گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

جواب تمارین فصل 7 زیست شناسی دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دهم تجربی

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم – در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل هفتم زیست شناسی دهم (جذب و انتقال مواد در گیاهان) را در این مطلب در بخش لینک های دانلود منتشر کنیم که می توانید با مراجعه به بخش لینک های دانلود پاسخ تمامی فعالیت های فصل 7 زیست شناسی دهم را دریافت کنید.

پاسخ تمارین فصل 7 زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه 98 زیست دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

هرچه میزان شن بیشتر، نفوذپذیری بیشتر، زه‌کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود.
هرچه میزان رس بیشتر، نفوذپذیری کمتر، زه‌کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد بود.
مخلوطی از رس و شن برای خاک مناسب است.

جواب فعالیت صفحه 101 زیست دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم

این آزمایش به روش‌های مختلف می‌تواند انجام شود به شرط آن‌که بر اساس روش علمی استوار باشد. یكی از بهترین روش‌ها کاشت گیاه در محلول‌های هیدرپونیک و یا محیط کشت است. این محیط‌های کشت دارای همۀ عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل. بنابراین
می‌توان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روش‌های علمی دیگر نیز می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

جواب فعالیت صفحه 109 زیست دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم

پ) بله، اندامک‌های درشت قابل مشاهده هستند.

ت) تعداد روزنه‌ها از 3 تا 9 عدد متغیر است. با توجه به بزرگ‌نمایی میکروسکوپ می‌توان مساحت میدان دید و تعداد روزنه‌ها را در واحد سطح ( معمولاً میکرومتر مربع) محاسبه کرد.

ث) روزنۀ هوایی و روپوست برگ بیدی ← چهار یاختۀ همراه دوبه‌دو بر هم عمودند و دو یاختۀ کوچک‌تر موازی با دو یاختۀ بعدی قرار دارند و دو یاختۀ همراه بزرگ‌تر بر این چهار یاخته عمودند.

جواب فعالیت صفحه 110 زیست دهم

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم

ب) میزان باز شدن روزنه‌ها تابع عوامل بیرونی و درونی است و اگر همۀ شرایط به جز یکی ثابت باشد می‌توان نتیجه گرفت که آن متغیر، عامل رفتار روزنه‌ها است. دهانۀ روزنه‌هایی که در محلول KCL و آب خالص قرار دارند، باز و روزنه‌هایی که در نمک 4% قرار دارند، بیشتر بسته هستند. میزان باز و بسته بودن روزنه‌ها یکسان نیست. روزنه‌های تیمار تاریکی همگی بسته‌اند. در محلول‌های روشنایی میزان باز و بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است. روزنه‌های درون آب مقطر در حالت تورژسانس زساد قرار دارند و بیشتر باز هستند و روزنه‌های درون محلول KCL تورژسانس کمتری انجام داده و دهانۀ آن‌ها کمتر باز است.

پ) بیشتر روزنه‌ها به علّت عملکرد پمپ‌های پتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی از قندها در یاخته‌های نگهبان روزنه بسته می‌شوند. نور، محرک باز شدن روزنه‌هاست.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دهم | نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت دوم