آخرین رتبه لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه بقیه اله عج

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه بقیه اله (عج) (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه بقیه اله عج