آخرین رتبه و درصد لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه شهید بهشتی

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

آخرین رتبه و درصد لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه شهید بهشتی