آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه تهران + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه تهران