آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی