آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کردستان سنندج

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کردستان سنندج