رتبه در سهمیه چیست (بررسی تفاوت آن با رتبه کشوری)

در این مقاله به شما رتبه کل در سهمیه را معرفی می کنیم و تفاوت آن با سیر رتبه ها را بررسی می کنیم.

رتبه در سهمیه چیست (بررسی تفاوت آن با رتبه کشوری)