آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه بوشهر + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه بوشهر