آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کرمانشاه + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کرمانشاه