آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه گیلان رشت + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه گیلان رشت