رتبه اصلی در کارنامه نتایج کنکور سراسری کدام است؟

کدام بخش کارنامه کنکور شامل رتبه اصلی کنکور است

رتبه اصلی در کنکور