آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه یزد + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه یزد