آخرین رتبه و درصد لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

درصد و رتبه لازم برای برای علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه و درصد لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران