ساعت مطالعه رتبه های برتر کنکور چقدر است؟

برای کنکور باید چند ساعت مطالعه کنیم + (تشریح دقیق زمان مطالعه)

ساعت مطالعه رتبه های برتر کنکور چقدر است؟