جواب درس سوم علوم تج ...

فعالیت صفحه 18 کتاب درسی1- در یک روز افتابی در حیاط مدرسه یا در خانه پشت به افتاب بایستید2- با یک ابفشان مانند شکل در هوا اب بپاشید3- رنگین کمانی ...

اطلاعات فایل جواب درس سوم علوم تجربی پنجم | رنگین کمان


فعالیت صفحه 18 کتاب درسی

1- در یک روز افتابی در حیاط مدرسه یا در خانه پشت به افتاب بایستید
2- با یک ابفشان مانند شکل در هوا اب بپاشید
3- رنگین کمانی را که تشکیل میشود نقاشی کنید و رنگهای ان را با رنگین کمان صفحهی پیش مقایسه کنید
رنگین کمان به وجود امده کوچک است و سریع ناپدید میشود اما رنگهای ان با رنگین کمان اصلی یکی میباشد و هفت رنگ اصلی رنگین کمان یعنی قرمز نارنجی زرد سبز ابی نیلی و بنفش در ان دیده میشود


اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود نور ان به ذرههای اب که هنوز در هوا وجود دارند میتابد ذرههای ریز اب نور خورشید را به رنگهای سازندهی ان تجزیه میکنند یعنی رنگهای گوناگون نور خورشید را از هم جدا میکنند در نتیجه رنگین کمان به وجود میاید


ایا میتوانیم به روشهای دیگر رنگین کمان درست کنیم بله با لوله شفاف خودکار میتوانیم: لوله شفاف خودکار را در مقابل نور خورشید بگیریم و رنگهای سازنده نور خورشید یعنی همان رنگهای رنگین کمان را مشاهده کنیم

فعالیت صفحه 19 کتاب درسی
1- در یک روز افتابی لولهی شفاف یک خودکار را مقابل نور خورشید قرار دهید
2- یک صفحهی کاغذ یا مقوای سفید را در طرف دیگر لولهی خودکار قرار دهید طوری که رنگهای رنگین کمان روی ان تشکیل شود
3- همین فعالیت را به جای لولهی خودکار با منشور انجام دهید نتیجهی این دو ازمایش را با هم مقایسه کنید با منشور نیز مانند لوله خودکار میتوان رنگهای رنگین کمان را تشکیل داد
4- این بار در یک اتاق تاریک به جای نور خورشید یک باریکهی نور به منشور بتابانید چه مشاهده میکنید با تاباندن باریکه نور به منشور نیز میتوان رنگهای رنگین کمان را تشکیل داد

گاهی نور در طبیعت هنگام عبور از یک قطرهی اب به رنگهای گوناگون تجزیه نمیشود بلکه تصویری از جسم درون قطرهی اب تشکیل میشود
ذرهبین


همهی اجسام را نمیتوان به راحتی با چشم دید برای مثال خواندن نوشتههای ریز روزنامهها و کتابها برای بعضی از افراد سخت است برخی افراد سالمند حتی نمیتوانند نوشتههای معمولی روزنامهها را بخوانند

به نظر شما چگونه میتوانیم اجسام نوشتهها و تصویرهای ریز را که به راحتی دیده نمیشوند ببینیم با استفاده از ذرهبین

کاوشگری صفحه 20 کتاب درسی
1- یک لیوان شیشهای ساده بردارید و روی نوشتههای ریز یک روزنامه قرار دهید
2- سعی کنید ان نوشتهها را بخوانید
3- لیوان را از اب پر کنید
4- حالا دوباره لیوان را روی نوشتههای ریز روزنامه بگذارید و سعی کنید انها را بخوانید
5- لیوان را از نوشتهها دور یا به انها نزدیک کنید و نوشتهها را مشاهده کنید
6- این بار یک ذرهبین بردارید و نوشتهها را با ان مشاهده کنید

از این ازمایش چه نتیجهای میگیرید
نوشتهها از پشت لیوان شیشهای خالی به صورت معمولی دیده میشود اما وقتی داخل لیوان اب میریزیم دراین صورت مثل ذرهبین عمل میکند و اگر ان را کمی دورتر از نوشتهها بگیریم نوشتهها را مستقیم و درشتتر میبینیم

ذرهبین را معمولا از شیشه یا پلاستیک شفاف و به شکل عدس میسازند و به همین دلیل به ان عدسی نیز میگویند وقتی اب را درون لیوان میریزیم اب و لیوان با هم مانند ذرهبین عمل میکنندذرهبین نور را جمع میکند


وقتی نور خورشید به ذره بین میتابد چه اتفاقی برای ان میافتد

برای یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام دهید

فعالیت صفحه 21 کتاب درسی
1- یک طرف ذرهبین را مقابل نور خورشید بگیرید و در طرف دیگر ان یک قطعه کاغذ قرار دهید ذرهبین را ان قدر به کاغذ نزدیک و دور کنید تا روی کاغذ نقطهای روشن تشکیل شود
2- دست خود را یک لحظه در ان نقطه قرار دهید چه چیزی مشاهده میکنید نور و گرمای شدید را احساس میکنیم
3- فاصلهی نقطهی روشن روی کاغذ تا وسط ذرهبین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید
4 دو ذرهبین دیگر در اندازههای متفاوت بردارید و انها را شمارهگذاری کنید

مراحل مختلف این فعالیت را با این دو ذرهبین نیز تکرار کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید

از این فعالیت چه نتیجهای میگیرید پرتوهای نور خورشید وقتی به ذرهبین میتابند از ان عبور کرده و نور و گرما در نقطهای جمع میشوند اگر این نقطه نورانی را برای مدت طولانی روی کاغذ ثابت نگه داریم کاغذ میسوزد هر چه ذرهبین بزرگتر باشد فاصله نقطه روشن تشکیل شده تا ذرهبین بیشتر خواهد بود و گرمای بیشتری احساس میشود بنابراین کاغذ سریعتر میسوزد


شماره ذرهبین


123
فاصله وسط ذرهبین تا نقطه روشن10سانتیمتر5 سانتیمترهنگامی که نور خورشید به ذرهبین میتابد ذرهبین نور خورشید را در یک نقطه جمع میکند به همین دلیل در این نقطه گرمای زیادی به وجود میاید اگر این نقطهی نورانی را برای مدتی روی کاغذ ثابت نگه دارید کاغذ میسوزد این نقطه را کانون عدسی مینامند فاصلهی کانون تا عدسی در ذرهبینها تفاوت دارد

به کمک برخی عدسیها میتوانیم تصویر اجسام را روی یک صفحه نشان دهیم برای پی بردن به اینکه عدسیها این کار را چگونه انجام میدهند فعالیت زیر را انجام دهید

فعالیت صفحه 22 کتاب درسی
وسایل و مواد لازم: ذرهبین کبریت شمع متر نواری یک صفحه کاغذ

1- شمع را روشن کنید و روی میز بگذارید
2- صفحهی کاغذ را در فاصلهی یک متری شمع قرار دهید
3- ذرهبین را بین کاغذ و شمع ان قدر جابهجا کنید که تصویر شعلهی شمع بهطور واضح روی صفحهی کاغذ تشکیل شود

در این ازمایش تصویر شعلهی شمع با شعلهی اصلی شمع چه تفاوتی دارد تصویر شعله شمع وارونه و بزرگتراز شعله شمع اصلی است


4- با جابهجا کردن شمع یا صفحهی کاغذ ازمایش را تکرار کنید

از این فعالیت چه نتیجهای میگیرید نتیجه میگیریم که با جابهجا کردن شمع یا صفحه کاغذ اندازه تصویر شعله شمع تغییر میکند
کاوشگری صفحه 23 کتاب درسی
وسایل و مواد لازم: اب لیوان شیشهای مقوای سفید مداد رنگی

1- روی یک مقوای سفید تصویر ماهی علامت پیکان و چیزهای دیگری مانند گل بکشید


2- مقوا را مانند شکل به دیوار بچسبانید یک لیوان شیشهای خالی در فاصلهی 10 تا 15 سانتی متری روبهروی ان بگذارید
3- از بدنهی لیوان به نقاشی خود نگاه کنید چه میبینید اندازهها و تصویر معمولی است وشکلها در اندازه واقعی خود دیده میشوند
4- بدون انکه لیوان را جابهجا کنید درون ان اب بریزید
5- دوباره از بدنهی لیوان به نقاشیهای خود نگاه کنید چه مشاهده میکنید تصاویر درشتتر دیده میشوند و وارونه است


از این مشاهدهها چه نتیجهای میگیرید لیوان پر از اب مانند ذرهبین عمل میکند وقتی ان را جلو میبریم اندازه شکلها درشتتر و بزرگتر و وقتی به عقب میبریم کمی کوچکتر دیده میشوند

6- اکنون لیوان را به ارامی به عقب و جلو ببرید و انچه را مشاهده میکنید بنویسید اندازه شکلها تغییر میکنندکاربرد عدسیها


عدسیها در زندگی روزانهی ما کاربردهای زیادی دارند در شکل وسایل گوناگونی را میبینید که در انها از عدسی استفاده شده است
جمعاوری اطلاعات صفحه 24 کتاب درسی
در ساعتسازی و طلافروشیها از عدسی استفاده میکنند در این باره اطلاعات جمعاوری کنید و به کلاس گزارش دهید
در ساعت سازیها برای تعمیر ساعت باید اجزای ان را به طور کامل مشاهده کنند تا بتوانند ان را با دقت برسی کرده و تعمیر نمایند انها برای دیدن اجزای ریز نیاز به عدسی دارند تا انها را بزرگتر از اندازه واقعیشان ببینند همچنین طلا فروشیها برای دیدن اعداد ریزی که روی طلا حک میشود نیاز به عدسی دارند انها با استفاده از عدسی این اعداد را که با چشم به راحتی نمیتوان دید بزرگتر از اندازه واقعیشان میبینند و تقلبی بودن یا نبود طلا را به سادگی تشخیص میدهندنظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.