جواب درس 4 علوم تجرب ...

کاوشگری صفحه 27 کتاب درسیاز اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی میتوان یاد گرفت 1- نوع جاندار 2- اندازه و شکل ان 3 - نوع حرکت 4 - ...

اطلاعات فایل جواب درس 4 علوم تجربی پنجم | برگی از تاریخ زمین


کاوشگری صفحه 27 کتاب درسی

از اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی میتوان یاد گرفت 1- نوع جاندار 2- اندازه و شکل ان 3 - نوع حرکت 4 - نوع غذا و شکل زندگی و

وسایل و مواد لازم: گل مجسمهسازی ظرف لیوان اب قاشق ذرهبین خطکش

روش اجرا:

1- مقداری گل مجسمهسازی را در یک ظرف قرار دهید سطح ان را با قاشق صاف کنید
2- دست خود را با کمی اب مرطوب کنید کف دستتان را روی گل بگذارید و فشار دهید سپس دست خود را به ارامی بردارید نمونهی به دست امده را کنار پنجره قرار دهید تا خشک شود


3- با دقت به کف دست خود و اثر ان روی گل نگاه کنید چه چیزی مشاهده میکنید اثر دستمان روی گل شبیه دستمان است
4- این بار با ذرهبین به دست خود و اثر ان نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازهای مشاهده میکنید
5- طول هر یک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید
6- دست شما و اثر دستتان چه شباهتها و چه تفاوتهایی دارند تعداد انگشتان اندازه انگشتان و کف دست شیارها و خطوط روی دستمان با اثر انگشتمان شبیه به هم هستند دست ما نرم و انعطاف پذیر است اما اثر دستمان خشک و سخت است

ویژگیهای انها را در جدول زیر بنویسید
ویژگیهای ظاهری
دست مناثر دست من روی گل
1- 5 انگشت دارد
2- خطوط ان واضحتر و عمیقتر است
3- نرم و قابل انعطاف است

1- 5 انگشت دارد
2- خطوط ان واضح نیست
3- خشک و شکننده است7- اثر دست خود را با اثر دست هم گروههای خود مقایسه کنید چه تفاوتها و شباهتهایی را مشاهده میکنید ممکن است اندازه انگشتها و کف دست با یکدیگر متفاوت باشد اما از نظر شکل ظاهری و تعداد انگشتان به هم شبیه میباشند
8- این فعالیت را در منزل به کمک بزرگترها انجام دهید اما این بار پشت دست خود را روی گل قرار دهید و اثر ان را بررسی کنید

- اثر دست یکی از دانش اموزان را به طور تصادفی انتخاب کنید ایا میتوانید مشخص کنید که این اثر به کدام دانش اموز تعلق دارد

فکر کنید صفحه 29 کتاب درسی

در گذشتههای خیلی دور خزندگان بزرگی به نام دایناسورها روی زمین زندگی میکردند این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند تصویر زیر اثر پای یک دایناسور را نشان میدهد این اثر در معدن زغال سنگ کرمان یافت شده است از ان چه اطلاعاتی میتوان به دست اورد
دایناسور از ان مکان عبور کرده و به دلیل وزن بسیار زیاد ردپای عمیقی روی رسوبات ایجاد شده است از این ردپا میتوان برخی ویژگیهای ان نظیر اندازه جثه دایناسور نوع ان و محل زیست ان را حدس زد همچنین با توجه به منطقهای که این ردپا در انجا پیدا شده میتوان اطلاعاتی در مورد شرایط محل زندگی این دایناسورها به دست اورد

طول این رد پا تقریبا برابر با 30 سانتیمتر است

در فعالیتهای قبل مشاهده کردید که اثر بدن جانداران به خود انها شباهت دارد بنابراین اگر اثر بعضی از قسمتهای بدن جانداری یافت شود از روی ان میتوان به برخی از ویژگیهای ان جاندار پی برد
گفتوگو صفحه 29 کتاب درسی

در این تصویر اثر قسمتی از بدن انسان را میبینید از این اثر چه اطلاعاتی میتوان به دست اورد در این باره گفتوگو کنید
با توجه به اندازه کف پا حالت انگشتان و فرم کف پا و همچنین میزان واضح بودن خطوط روی اثر متوان اطلاعاتی در مورد سن جنس نژاد و نوع منطقه محل زندگی صاحب اثر را به دست اورد

مانند زمینشناسان


برخی از زمینشناسان در جستوجوی اثار به جا مانده از جانداران گذشته هستند انها لایههای رسوبی را مطالعه میکنند تا به محل این اثار پی ببرند سپس این لایهها را با استفاده از ابزار مناسب میکنند و خاک انها را با دقت بر میدارند تا اثار جانداران را از میان لایههای رسوبی سالم خارج کنندشما هم با انجام دادن فعالیت زیر مانند زمینشناسان اثار چند جاندار را در یک نمونه خاک پیدا کنید
کاوشگری صفحه 30 کتاب درسی

وسایل و مواد لازم: دستکش ذرهبین دفتر یادداشت و مداد انواع خاک قاشقک بقایای موجودات زنده قیچی اب لیوان یونولیتی

1- یک لیوان یونولیتی کاغذی بردارید و سوراخهای ریزی در ته ان ایجاد کنید
2- یک قاشق خاک معمولی را در لیوان بریزید
3- یک قطعهی باقی مانده از موجود زنده را انتخاب کنید و روی خاک داخل لیوان قرار دهید سپس با یک قاشق از خاک معمولی روی ان را بپوشانید
4- یک قاشق ماسه روی خاک داخل لیوان بریزید
5- قطعهی دیگری از باقی ماندهی موجود زنده را بردارید و روی ماسه داخل لیوان قرار دهید روی ان را هم با ماسه بپوشانید
6- حالا دو قاشق خاک رس هم در لیوان بریزید و نصف لیوان اب روی ان بریزید
7- لیوان را در کناری بگذارید تا خاک ان خشک شود
8- پس از چند روز لیوان یونولیتی را مانند شکل با قیچی از کناره ببرید و لایههای خاک را از ان خارج کنید
9- لایههایی را که میبینید نقاشی کنید
10- با یک برس یا قاشقک لایههای خاک را به دقت بکنید و باقی ماندهی موجود زندهی درون ان را پیدا کنید مواظب باشید باقی ماندهی جاندار از بین نرود
11- نقاشی خود را با کشیدن فسیل لایهها کامل کنید
12- مشاهدههای خود را در جدول زیر بنویسید

لایههای خاکبقایای موجودات زنده وجود دارد / وجود نداردشکل بقایای موجودات زنده
بالاوجود ندارد
وسطاستخوانهای ریزوجود دارد
پاییناستخوانهای درشتوجود دارددر فعالیت بالا شما نقش یک زمینشناس را بر عهده داشتید و مانند او به دنبال کشف بقایای موجودات زنده بودید

گفتوگو صفحه 32 کتاب درسی
شکل زیر نمونهای از لایههای رسوبی زمین را نشان میدهد

1- در این تصویر چند لایه میبینید انها را شمارهگذاری کنید
2- در کدام لایه یا لایهها باقی ماندهی جانداری دیده نمیشود لایههای 3 8 و 5
3- باقی ماندهی جاندار در کدام لایه قدیمیتر است لایه 1 از پایین به بالا

دانشمندان معتقدند که وقتی جانداری میمیرد قسمتهای نرم بدن ان با گذشت زمان از بین میرود اما قسمتهای سخت مانند استخوان دندان و صدف در بین گل و لای باقی میماند به اثار و بقایای گیاهان و جانوران که پس از سالها به جا مانده است فسیل میگویند در شکل زیر تصویر چند فسیل نشان داده شده است

گفتوگو صفحه 33 کتاب درسی
در این تصویرها مراحل تشکیل فسیل را میبینید دربارهی چگونگی تشکیل این فسیلها در گروه خود گفتوگو کنید
وقتی جانوران میمیرند قسمتهای نرم بدن انها با گذشت زمان از بین میروند اما قسمتهای سخت مانند استخوانها و صدفها از بین نمیروند با گذشت زمان و تهنشین شدن با گل و لای اب دریا در بین انها باقی میمانند وفسیلها را تشکیل میدهند


فکر کنید صفحه 33 کتاب درسی
تعداد حشرهها بیشتر از بقیهی جانداران است با وجود این تعداد فسیلهای حشرهها خیلی کمتر است علت را توضیح دهید
چون بدن حشرهها دارای استخوانهای سخت نیست که با گذشت زمان باقی بماند همچنین محل زندگی حشرات در خشکی است و خشکی محل مناسبی برای تشکیل فسیل نیست زیرا عواملی مانند ابهای جاری حیوانات پرندگان نور وگرما باعث ازبین رفتن بدن انها میشود

رمزگشایی


جانوران برای به دست اوردن غذا فرار از دشمن و حرکت میکنند رد پای انها روی زمینهای نرم و گل و لایی که از ان عبور میکنند باقی میماند از این رد پاها چه اطلاعاتی میتوان به دست اورد
گفتوگو صفحه 34 کتاب درسی

در شکل زیر رد پای چند جانور نشان داده شده است انها را به دقت بررسی کنید و پس از گفتوگو دربارهی پرسشهای زیر به انها جواب دهید


- در این شکل چند نوع رد پا وجود دارد 1- گاو 2- عقاب 3- گربه 4- اردک
- چند ردپای پرنده را میبینید رد پای 2 و 4
- کدام ردپا مربوط به پرندهای است که در کنار اب زندگی میکند رد پای 4دانشمندان با مطالعهی فسیلها دربارهی جانوران و گیاهان قدیمی محل زندگی انها نوع غذایشان و اطلاعاتی به دست میاورند همچنین از تغییرات اب و هوا شکل و وضع خشکیها و دریاهای زمین در گذشته اگاه میشوند
فکر کنید صفحه 34 کتاب درسی
فسیلهای زیر در سه منطقهی متفاوت پیدا شدهاند با مطالعهی این فسیلها دربارهی گذشتهی این مناطق چه اطلاعاتی میتوانیم به دست اوریم
نشان میدهد که در گذشته در ان مناطق اب وجود داشته است و دریا بوده است و میتوان اطلاعاتی مانند محل دریاها و خشکیها نوع اب و هوا محل زندگی این جانوران جنس سنگها رسوبات و نوع گیاهان را به دست اورد همچنین میتوان پی برد که جایی که فسیل صدف یافت شده عمق دریا بیشتر بوده در محلی که فسیل ماهی یافت شده عمق کمتر بوده و مکانی که فسیل گیاه سرخس در ان جا پیدا شده به سطح اب دریا نزدیکتر بوده است


جمعاوری اطلاعات صفحه 34 کتاب درسی
در گروه خود دربارهی کاربردهای دیگر فسیلها اطلاعات جمعاوری کنید و ان را بهصورت تصویری گزارش دهید
فسیلها در تحقیقات زمینشناسی و باستانشناسی و همچنین در اکتشافات نفت گاز و ذغال سنگ کاربرد دارند زیرا فسیلها بعد از میلیونها سال تبدیل به نفت میشوندنظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.