جواب درس 7 علوم تجرب ...

فعالیت صفحه 54 کتاب درسیوسایل و مواد لازم: اینه نان اب شیر1- یک تکهی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید ایا مزهای را احساس میکنید خیر 2- نان را ...

اطلاعات فایل جواب درس 7 علوم تجربی پنجم دبستان


فعالیت صفحه 54 کتاب درسی

وسایل و مواد لازم: اینه نان اب شیر

1- یک تکهی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید ایا مزهای را احساس میکنید خیر
2- نان را به ارامی بجوید حالا چه مزهای را احساس میکنید وقتی نان با اب دهان مخلوط میشود مزه ان را حس میکنیم
3- پس از خوردن نان دهان خود را با اب بشویید و کمی شیر را به ارامی بنوشید چه مزهای را احساس میکنید مزه شیر را احساس میکنیم
کدام مزه را زودتر احساس کردید مزه شیر را زودتر احساس میکنیم
4- اکنون دهانتان را دوباره بشویید زبانتان را بیرون بیاورید و در اینه ببینید مشاهدههای خود را بیان کنید زبان ما به رنگ صورتی است روی زبان پرزها و برجستگیهایی دیده میشود زبان به راحتی در دهان حرکت میکند و به اطراف دهان میچرخد

- از این فعالیت چه نتیجهای میگیرید چرخیدن زبان در دهان به جویدن غذا کمک میکند و پرزها و برجستگیها روی سطح زبان باعث میشوند مزه غذاها را احساس کنیم


چشیدن


زبان ماهیچهای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط شدن ان با بزاق اب دهان کمک میکند روی زبان برجستگیهایی وجود دارد این برجستگیها مزهی غذا را دریافت میکنند و از طریق عصب چشایی به مغز پیام میفرستند

گفتوگو صفحه 55 کتاب درسی
دربارهی پرسشهای زیر در کلاس گفتوگو کنید
- ما کدام مزهها را احساس میکنیم شیرینی شوری تلخی ترشی تندی
- کدام مزهها برای شما خوشایندترند پاسخ به عهده دانشاموزوقتی غذا را میجویم ذرههای ان در بزاق دهان حل میشوند در همین زمان عصب چشایی به مغز پیام میبرد و ما مزههایی مثل شیرینی یا تلخی را تشخیص میدهیم

ازمایش کنید صفحه 56 کتاب درسی
وسایل و مواد لازم: یک قطعه پارچه سیب ظرف دردار اب قاشق کوچک سیب زمینی هویج رنده خیار

روش اجرا:

1- چهار ظرف در دار را شمارهگذاری کنید در هر یک از انها به ترتیب سیب خیار سیب زمینی و هویج رنده شده بریزید و در ظرفها را ببندید
2- با پارچه چشمهای دوستتان را ببندید و از او بخواهید با دست خود سوراخهای بینیاش را هم بسته نگه دارد

3- با قاشق مقداری سیب رنده شده را روی زبان دوستتان بریزید از او بخواهید مزهی ان را بچشد و نام خوردنی را بگوید توجه: دوستتان از قبل نباید بداند در هر ظرف چه چیزی ریختهاید
4- از دوستتان بخواهید کمی اب بنوشد
5- مرحلهی 3 را با خیار هویج و سیب زمینی تکرار کنید
6- این ازمایش را یک بار دیگر انجام دهید ولی این بار از دوستتان بخواهید بینیاش را باز نگه دارد
7- نتایج مشاهدههایتان را در جدول زیر یادداشت کنید

شماره ظرفایا مزه را درست تشخیص داده است
بینی بستهبینی باز
درستنادرستدرستنادرست
1
2
3
4

- نتایج کار گروه خود را با گروههای دیگر مقایسه کنید
- از این ازمایش چه نتیجهای میگیرید در کدام حالت راحتتر میتوانیم مزهها را تشخیص دهیم نتیجه میگیریم که بین حس بویایی و حس چشایی ارتباط نزدیکی وجود دارد وقتی بوی چیزی را که میخوریم حس میکنیم مزه را راحتتر تشخیص میدهیمما برای انکه غذاهای مختلف را تشخیص بدهیم باید بوی انها را هم حس کنیمبوییدن


وقتی در فصل بهار در باغ یا بوستان قدم میزنیم بوی گلهای گوناگون به مشام میرسد پس از باران بوی خاک باران خورده را احساس میکنیم وقتی به خانه وارد میشویم بوی خوش غذا به مشاممان میرسد


حتی بوی یک عطر ما را به یاد کسی میاندازد که از ان استفاده میکند بوی خوش برای ما دلپذیر است اما بوی ناخوشایند ما را ازرده میکند

گفتوگو صفحه 57 کتاب درسی

چرا وقتی میخواهیم گلی را ببوییم ان را به بینی نزدیک میکنیم در گروه خود در این باره گفتوگو کنید
ذرههای بودار مواد در اطراف ان پراکندهاند به همین دلیل وقتی میخواهیم گلی را ببوییم ان را به بینیمان نزدیک میکنیم و میبوییم دراین صورت ذرههای بودار ان همراه هوا وارد بینیمان میشوند و ما بوی گل را احساس میکنیم

وقتی گلی را میبوییم درون بینیمان چه اتفاقی میافتد
بوی مواد گوناگون را چگونه احساس میکنیم
شکل زیر را به دقت نگاه کنیدبا بوییدن یک گل ذرههای بودار همراه هوا وارد بینی میشوند این ذرهها به سلولهای گیرندهی بو که در قسمت بالای بینی قرار دارند میرسند سلولهای گیرندهی بو به مغز پیام میفرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص میدهیم ذرههای بودار را نمیتوانیم با چشم ببینیم
گفتوگو صفحه 58 کتاب درسی

دربارهی نقش بو در حفظ انسان از خطر در هر یک از تصویرهای زیر گفتوگو کنید به کمک حس بویایی میتوانیم بوی انواع غذاها را تشخیص دهیم و اگر غذا در حال سوختن باشد از بوی ان متوجه خطر شویم همچنین از طریق حس بویایی میتوانیم بوی نشت گاز از لولهها را استشمام کرده و از بروز خطر اتش سوزی جلوگیری کنیم

لمس کردن


به پشت و کف دست خود نگاه کنید چه چیزهایی مشاهده میکنید کف دست صاف است و خطوطی روی ان و انگشتان دیده میشود در پشت دستها نیز رگهایی دیده میشوند کف دست ضخیمتر و کلفتتر از پوست روی دست است


پوست بدن ما را پوشانده است و از ان در برابر میکروبها سرما و گرما محافظت میکند

گفتوگو صفحه 57 کتاب درسی

شکل زیر را مشاهده کنید و دربارهی پرسشهای زیر گفتوگو کنید
1- چرا پوست ما چرب میشود به دلیل وجود غدههای چربی در زیر پوست
2- چرا پوست ما مرطوب میشود به دلیل وجود غدههای عرق در زیر پوست

در پوست گیرندههای گوناگونی قرار دارند این گیرندهها مغز را از وجود سرما گرما لمس و تماس اگاه میکنند برای مثال وقتی حشرهای روی پوست ما حرکت میکند گیرندههای پوست به مغز پیام میفرستند و ما را از وجود ان اگاه میکنند
کاوشگری صفحه 60 کتاب درسی
کاوش کنید که پوست کدام بخش دست حساستر است

وسایل و مواد لازم: خط کش مداد و کاغذ چسب گیرهی فلزی کاغذ مقوا

روش اجرا:

1- به کمک معلم خود یازده گیرهی کاغذ را مانند شکل 1 باز کنید


2- شش تکه مقوا را به طول 6 و عرض 3 سانتیمتر ببرید
3- یک گیرهی کاغذ باز شده را در وسط یکی از مقواها قرار دهید و بچسبانید گوشههای مقوا را مانند شکل ببرید نوک گیره باید دست کم یک سانتی متر از لبهی مقوا فاصله داشته باشد
4- دو گیرهی دیگر را با فاصلهی 2 میلی متر از هم روی مقوای دیگر قرار دهید و انها را با نوار چسب در جای خود محکم کنید شکل 2


5- بقیهی گیرهها را دوتا دوتا با فاصلههای 864 و 10 میلی متر از هم روی مقواهای دیگر بچسبانید
6- از یکی از دانش اموزان بخواهید چشمانش را ببندد و دستش را مانند شکل 3 روی میز بگذارد


7- نوک گیرهها را با بخشهای مختلف دست او تماس دهید و از او بپرسید که در چند نقطه ان را احساس کرده است پاسخهای دانش اموز را در جدول زیر یادداشت کنید


چند نقطه تماس را حس میکند
محل ازمایش / فاصله میان گیرهها به میلیمترازمایش با دو گیرهازمایش با یک گیره
246810
پشت دست011220
کف دست001120
نوک انگشت نشانه222221

- نتایج به دست امده را با هم مقایسه کنید از این ازمایش چه نتیجهای میگیرید نتیجه میگیریم که حساسیت قسمتهای مختلف پوست با هم متفاوت است
- بر اساس نتایج ازمایش هر چه فاصلهی گیرهها کمتر شود تعداد نقطههایی که احساس میکنید چه تغییری میکند کمتر میشود
- کدام بخش دست حساستر است چگونه به این نتیجه رسیدید نوک انگشت نشانه - زیرا تعداد گیرندههای حسی در ان بیشتر است و همه محرکها در سر انگشتان بیشتر است و این قسمت حساستر است از بقیه قسمتها میباشد این افراد برای خواندن از انگشتان خود استفاده میکنند
تعداد گیرندههای لمسی در بعضی از بخشهای بدن بیشتر از جاهای دیگر است هر جا که تعداد این گیرندهها بیشتر باشند پوست ان قسمت حساستر است
فکر کنید صفحه 62 کتاب درسی

افراد نابینا به کمک خط بریل میتوانند بخوانند چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده میکنند این افراد حس لامسه با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار میکنند و چون تعداد گریندههای لمسی در سر انگشتان بیشتر است و این قسمت از پوست حساستر از بقیه قسمتها میباشد این افراد برای خواندن از سر انگشتان استفاده میکنند


جمعاوری اطلاعات صفحه 62 کتاب درسی
برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم در این باره اطلاعات جمع اوری کنید و به کلاس گزارش دهید
1- استحمام روزانه
2- خواب و استراحت کافی
3- نوشیدن اب و مایعات کافی
4- مصرف مواد غذایی حاوی ویتامینهای مفید برای پوست
5- حفظ پوست از الودگی سرمای شدید و نور افتاب
نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.