جواب سوالات درس سیزد ...

جواب فعالیت های درس سیزدهم اسوه نیکو فارسی هفتم همانطور که می دانید فارسی هفتم از جمله مهم ترین دروس پایه هفتم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی ...

اطلاعات فایل جواب سوالات درس سیزدهم 13 فارسی هفتم

جواب فعالیت های درس سیزدهم اسوه نیکو فارسی هفتم همانطور که می دانید فارسی هفتم از جمله مهم ترین دروس پایه هفتم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هفتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید جواب سوالات درس 13 فارسی هفتم شامل جواب سوالات و فعالیت های صفحات 117 تا 118 درس 13 فارسی هفتم ابتدایی می باشد این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هفتم می باشد که تقدیم شما دانش اموزان هفتمی خواهد شد

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 13 فارسی هفتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید

پاسخ فعالیت فارسی هفتم درس سیزدهم اسوه نیکو تهیه شده در نمره یار Nomreyar.com


لغت ها خودارزیابی کارگاه متن پژوهی نوشتنخود ارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم


1- رفتار پیامبر ص با امام حسن ع و امام حسین ع در دوران کودکی چگونه بود
پیامبر با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار میکرد و میفرمود: فرزندان ما پارهی جگر ما هستند گاه وقتی به سجده میرفت حسن ع و حسین ع بر گردن و پشتش مینشستند و او چندان در سجده میماند تا انان پایین بیایند و گاهی به ارامی انان را پایین میاورد و از سجده بر میخاست و هر دو را در بر میگرفت و بر صورتشان بوسه میزد

2- کدام رفتار پیامبر ص با دیگران برای شما جالبتر است چرا
گشاده رو بودن ایشان زیرا می توانست دشمنانش را دوست بدارد

3- به نظر شما چرا پیامبر ص بد رفتاری با خویش را میبخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت
زیرا قانون شکنی مسيله ای اجتماعی و عمومی است و تجاوز به حریم دیگران و ظلم به هم نوع است

کار گروهی صفحه 118 فارسی هفتم


1- خداوند در قران پیامبر ص را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر ص برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم
با سرلوحه قرار دادن رفتار و سیرهی پیامبر و عمل کردن به دستوراتی که ایشان به عنوان اسوهی نیکو برای هدایت و راهنمایی ما داشتهاند

2- شعر دیگری درباره پیامبر ص یا یکی از معصومین علیهم السلام به کلاس بیاورید و درباره ان گفتوگو کنید

دانش زبانی درس 13 فارسی هفتم


مثال


شش ساخت مصدر نوشتن در زمان حال
مفردجمع
می نویسممی نویسیم
می نویسیمی نویسید
می نویسدمی نویسند

نکته 2: بن یا ریشه فعل بخش ثابتی است که در همه ساخت ها تکرار می شود هر مصدری دو بن دارد:بن ماضیبن مضارع

بن ماضی: مصدر بدون ن پایانی

رفتن رفتبن ماضیدیدن دیدبن ماضی

بن مضارع: ابتدا فعل امر می سازیم سپس ب را از ابتدای ان حذف می کنیم

رفتنبرو روبن مضارع دیدنببین بین بن مضارع

در مثال نکته 1 نویس در هر شش ساخت تکرار شده است و بن مضارع است

مثال

مصدربن ماضی

بن مضارع


ازردنازردازار
امدنامدا
اوردناورداور
افزودنافزودافزا ی
پرستیدنپرستیدپرست
انداختنانداختانداز
اندیشیدناندیشیداندیش
باریدنباریدبار
بستنبستبند

نکته 3: در نوشتن کلمه هایی که یک صدا ولی نشانه های متفاوت دارند دقت شود

به محل و تعداد نقطه های حروف در واژه ها دقت کنید

نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم


1- برای هریک از کلمههای زیر دو هم خانواده بنویسید
حضور:
حاضر احضار محضر حضار
عطوفت:
عاطفه معطوف عطف
حریم:
محرم حرمت محروم حرام

2- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید
الف گاهی به ارامی انان را پایین میاورد و از سجده برمیخواست برمیخاست
ب اجازه نمیداد کسی جز در مقام در حضور او از دیگری بد بگوید دادخواهی دادخاهی

3- بن مضارع فعلهای زیر را مشخص کنید
میخوانم :
خوان
میروم:
رو
میپرسد:
پرس
میشنوند:
شنو

معنی لغات درس 13 فارسی هفتم اسوه نیکو • مزدوران : کسانی که در برابر پول به بیگانگان و دشمنان کمک می کنند

 • سرفراز : سربلند

 • طرز : شیوه روش

 • علما : ج عالم دانشمندان

 • نهضت : جنبش حرکت قیام

 • مرموز : مشکوک رمزالود

 • مرجعیت : رهبری

 • تبعید : دور کردن یا بیرون کردن کسی از شهر و یا کشورش

 • تالیف : نوشتن

 • فروتن : کسی که در رفتارش غرور نباشد

 • اعتصاب : دست از کار کشیدن

 • استعمارگر : کشوری قوی که کشور ضعیف را به بهانه اباد کردن اشغال می کند جذاب: دوست داشتنی

 • ناگزیز : ناچار

 • برافراشته : بلند کرده

 • محبوب : دوست داشتنی

 • میراث : ان چه از گذشتگان باقی مانده است


لینک مربوطه : جواب سوالات درس دوازدهم 12 فارسی هفتم دانلود گام به گام نگارش پایه هفتم PDF نمونه سوالات پیام های اسمان هفتم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.