جواب سوالات درس پانز ...

جواب فعالیت های درس پانزدهم فارسی ششم همانطور که می دانید فارسی ششم از جمله مهم ترین دروس پایه ششم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم ...

اطلاعات فایل جواب سوالات درس پانزدهم 15 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس پانزدهم فارسی ششم همانطور که می دانید فارسی ششم از جمله مهم ترین دروس پایه ششم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی ششم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید جواب سوالات درس 15 فارسی ششم شامل جواب سوالات و فعالیت های صفحات 99 پاسخ درک و دریافت و صفحه 100 درس 15 فارسی ششم ابتدایی می باشد این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی ششم می باشد که تقدیم شما دانش اموزان ششمی خواهد شد

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 15 فارسی ششم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس پانزدهم تهیه شده در نمره یار Nomreyar.com


درک مطلب گوش کن و بگو پرسش ها درک و دریافتمعنی درس 15 میوه هنر فارسی ششم

ان قصه شنیدید که در باغیکی روز از جور تبرزار بنالید سپیدار

معنی: ان داستان را شنیده اید که روزی در باغ از ستم تبر سپیدار سخت ناله میکردکز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی از تیشهی هیزم شکن و ارهی نجار

معنی: که از دست اره نجار و تیشه هزم شکن برای من نه ریشه ای مانده و نه شاخهایگفتش تبر اهسته که جرم تو همین بس کاین موسم حاصل بود و نیست تورابا

معنی: تبر اهسته به او گفت: گناه تو این است که الان فصل میوه دادن است ولی تو میوه و ثمری نداده ایتا شامنیفتاد صدای تبر از گوش شدتوده در ان باغسحرهیمهی بسیار

معنی: تا شب صدای تبر قطع نشد و صبح بود که در ان باغ تودهای از هیزم جمع شده بوددهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار

معنی: وقتی باغبان تنور خودش را با ان هیزم روشن کرد سپیدار گریه کرد و دوباره گفتاوخ که شدم هیزم واتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین ز اتش ادبار

معنی: افسوس که به هیزم تبدیل شدهام و دنیای سوزان ستمگر بدن مرا این چنین در اتش بدبختی سوزاندخندیدبرو شعلهکه از دست که نالی ناچیزی توکرد بدین گونه تورا خار

معنی: شعله به او خندید و گفت از چه کسی شکایت میکنی بی ارزشی تو بود که اینگونه تو را پست و حقیر کردان شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد فرجامبه جز سوختنش نیست سزاوار

معنی: ان شاخهای که رشد میکند ولی میوه نمیدهد سرانجامش شایسته تر از این نیست که سوزانده میشودجزدانش حکمت نبود میوهی انسان ای میوه فروش هنراین دکه و بازار

معنی: حاصل عمر انسان چیزی جز دانش و حکمت نیست ای انسان

اگر دانش و هنری اندوخته ای حالا وقت ارايه ان استاز گفتهی ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کنکه نه سودی ست ز گفتار

معنی: سخن بیهودهای که به ان عمل نمیشود چه فایدهای دارد عمل و کار خود را درست کن و درست انجام بده که در گفتار بی عمل سودی نیستاسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

معنی: اگر شب و روز و ماه و سال تو به تنبلی و تن پروری بگذرد و کار مفیدی برای اخرت انجام ندهی روز قیامت که روز حساب اعمال و پاداش دادن است کار تو دشوار میشود
درک مطلب صفحه 99 فارسی ششم


1- علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود

زیرا درخت سپیدار میوه نمیداد

2- منظور شاعر از مصراع کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار چیست

یعنی رفتار و عملت را درست کن که سخن گفتن بدون عمل هیچ فایدهای ندارد

میتوانید برای مشاهدهی معنی شعر میوهی هنر بر روی همین لینک ابی کلیک کنید

3- به نظر شما پیام این شعر چیست

رفتار و اعمال پسندیده بهتر از گفتار بدون عمل است

4- به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد دلیل خود را بیان کنید

به نظر من درخت سپیدار بسیار مفید است زیرا چوب نرم درخت سپیدار برای حکاکی استفاده میشود و همچنین در صنایع کاغذسازی و جعبهسازی از ان بهره میبرند علاوه بر این از برگ و پوست درخت سپیدار در طب سنتی استفاده میشود
دانش زبانی


الف کلمهی اوخ که در درس خواندیم یک واژه است اما معنای یک جملهی کامل را بیان میکند

گاهی برای حالتهایی مانند ارزو اندوه و شادی از کلمههایی مانند ای کاش افسوس افرین اوخ و استفاده میکنیم این کلمات را شبه جمله میگویند

این کلمات اجزای یک جمله را ندارند ولی معنای یک جملهی کامل را بیان میکنند شبه جمله یعنی شبیه یک جمله

ب به کلمههای زیر توجه کنید:

پار پارسال

دی دیروز

مه ماه

گاهی شاعران از کلمات کوتاه شدهای مانند پار دی مه گه و شه استفاده میکنند
حکایت صفحه 100 فارسی ششم


افلاطون و مرد جاهل

گویند روزی افلاطون نشسته بود مردی نزد او امد و نشست و شروع کرد به حرف زدن
در میانهی سخنگفت:ای حکیم امروز فلان مرد را دیدم که سخن تو میگفت و تو را دعا
میکرد و میگفت:
افلاطون بزرگ مردی است که هرگز کس چون او نبوده است و نباشد خواستم که شکر و سپاس او را به تو رسانم
جواب: می گویند یک روز افلاطون در جایی نشسته بود مرد نادانی به پیش او امد و شروع به صحبت کرد در بین حرف های خود گفت:ای خردمند امروز فلانی را دیدم که درباره تو صحبت می کرد ودرحق تو دعا میکرد و میگفت: افلاطون مرد بزرگی است که هرگز کسی مانند او نبوده و نخواهد بود خواستم تعریفی که از تو می کرد را به تو بگویم

افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد
جواب: افلاطون وقتی این صحبت هارا شنید سر خودرا پایین انداخت و شروع به گریه کرد و بسیار ناراحت شد

این مرد گفت:ای حکیم از من چه رنج امد تو را که چنین تنگدل گشتی
جواب: ان مرد گفت:ای مرد خردمند چرا از من رنجیدی و این گونه ناراحت شدی

افلاطون گفت:از تو رنجی به من نرسید ولیکن برای من از این بدتر چیست که جاهلی مرا بستاید
جواب: افلاطون گفت: تو باعث رنجیدن من نشدی ولی برای من چه چیزی میتواند از این بد تر باشد که شخص نادانی از من تعریف کند

جواب سوال حکایت افلاطون و مرد جاهل


چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف میکنند نباید خوشحال شویم
جواب: وقتی افراد نادان از انسان تعریف میکنند حتما ما کار جاهلانه ای انجام داده ایم که مورد پسند ان ها واقع شده است بنا بر این نباد خوش حال بشویم
معنی لغات درس میوه ی هنر فارسی ششم


قصه : افسانه داستان سرگذشت

جور : ستم ظلم

زار : ناتوان ضعیف نحیف

بیخ : بن ته ریشه بنیاد

موسم : فصل وقت هنگام

حاصل : میوه ثمر

توده : تپه و پشته جمع کردن

دهقان : کشاورز

هیمه : هیزم سرشاخهی خشک درخت

اوخ : دریغ افسوس اخ

اتشگر : روشن کنندهی اتش کسی که اتش را فروزان میکند

ادبار : بدبختی نگون بخت

خوار : پست و حقیر

فرجام : پایان اخر عاقبت کار

سزاوار : شایسته

دکه : مغازه دکان حجره

جاهل : نادان

فلان : اشاره به شخصی ناشناس یا چیزی نامعلوم

بگریست : گریه کرد
هم خانواده درس پانزدهم فارسی ششم


قصه: قصص قصاص قصهگو

جرم: مجرم جرايم مجرمین

شعله: مشعل

حاصل: محصول حاصله محصولات

حکمت: حکیم حاکم محکوم

جاهل: مجهول جهالت جاهلان

عمل: عامل معمول عوامل

شکر: شاکر تشکر متشکر
کلمات متضاد درس 15 فارسی ششم


شام = صحر

خندیدن = نالیدن

کردار = گفتار

شب = روز

اسان = دشوار

جور = داد عدل

زار = قوی

بیخ = سر

ادبار = خوشبختی

خوار = عزیز

فرجام = اغاز ابتدا

مطالب مرتبط : جواب سوالات درس چهاردهم 14 فارسی ششم جواب سوالات درس دوازدهم 12 فارسی ششم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.