گام به گام درس چهارم ...

گام به گام درس 4 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 4 عربی هشتم را منتشر کنیم که ...

اطلاعات فایل گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتم

گام به گام درس 4 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 4 عربی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس چهارم عربی هشتم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی درس 4 عربی هشتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس چهارم عربی هشتم مسلط شوید

ترجمه متن درس 4 عربی هشتم


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتم

 • 1 ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است

 • 2 اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود

 • 3 مادر اسب به فرزندش پسرش گفت:

 • 4 ما همراه با انسان ادمی زندگی میکنیم و به او خدمت میکنیم

 • 5 بنابراین از تو میخواهم این کیف را به روستای همسایه مجاور ببری

 • 6 او كيف را میبرد و به روستای مجاور میرود

 • 7 در راه رودخانهای را میبیند

 • 8 اسب میترسد و ازگاو مادهای که در کنار رودخانه ایستاده است میپرسد:

 • 9 ایا میتوانم رد بشوم ایا قادر به عبور کردن هستم

 • 10 گاو ماده میگوید: بله رودخانه عمیق نیست


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتم
 • 11 سنجاب سخنشان سخن ان دو را میشنود و میگوید:

 • 12 خیر ای اسب کوچک تو در اب غرق خواهی شد این رودخانه بسیار عمیق است باید برگردی بر تو لازم است برگردی ایا میفهمی

 • 13 فرزند اسب سخن بین دو حیوان را میشنود و با خودش میگوید: ای خدای من چه کار کنم

 • 14 پس به پیش مادرش بر میگردد و دنبال راه حل میگردد

 • 15 مادر از او میپرسد: برای چه برگشتی

 • 16 اسب داستان را توضیح میدهد و مادر سخنش را میشنود مادر از فرزندش میپرسد:

 • 17 نظر تو چیست ایا میتوانی عبوری کنی یا نه چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ میگوید

 • 18 اسب کوچک به سوالش پاسخ نداد ولى او بعد از دو دقیقه گفت:

 • 19 گاو ماده راست میگوید و همچنین سنجاب راست میگوید گاو بزرگ است و سنجاب کوچک هر یک از انان نظرش را میگوید موضوع را فهمیدم

 • 20 اسب کوچک سخن مادرش را میفهمد و به رودخانه میرود و گاو و سنجاب را درحال بحث مشغول به جر و بحث میبیند

 • 21 گاو: من راست میگویم و تو دروغ میگویی

 • 22 سنجاب: من راست میگویم و تو دروغ میگویی

 • 23 اسب از ان رودخانه عبور به اسانی میکند

 • 24 سپس بر میگردد و بخاطر تجربه جدید خوشحال میشود


جواب تمرین درس چهارم عربی هشتم - صفحه 51


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتماموزش قواعد درس چهارم عربی هشتم - صفحه 52


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتم


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتمجواب ترجمه کنید صفحه 53


1 انت تجلس علی الارض و والدتك تجلس علی الکرسي

تو می نشینی بر روی زمین و مادرت می نشیند بر روی صندلی

2 اختی تقول لی: یا اخی ا انت تقول الحق

خواهرم به من می گوید: ای برادرم ایا تو حق را می گویی

جواب تمرین 1 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 53


1 طلبت ام الفرس من ولدها حمل حقیبة مملوءة بالذهب نادرست

معنی : مادر اسب از فرزندش حمل کردن کیف پر از طلا را خواست

2 قالت ام الفرس : البقرة کبيرة و السنجاب صغير نادرست

معنی : مادر اسب گفت: گاو بزرگ است و سنجاب کوچک

3 قالت البقرة للفرس : انت تغرق في النهر نادرست

معنی : گاو به اسب گفت: تو در رود غرق می شوی

4 السنجاب و البقرة صادقان في کلامهما درست

معنی : سنجاب و گاو در حرفشان صادق بودند

5 عبر الفرس النهر بسهولة درست

معنی : اسب از رود به اسانی عبور کرد

جواب تمرین 2 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 54


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتم


گام به گام درس چهارم 4 عربی هشتمجواب تمرین 3 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 55


1 و من یشکر فانما يشکر لنفسه


فعل های مضارع : یشکر فعل مضارع ضمیرش هو

معنی : کسی که شکر می کند پس قطعا به خودش شکر می کند

2 ا انت تجمع الخشاب ام اختك تجمع

فعل های مضارع : تجمع فعل مضارع ضمیرش انت

معنی : ایا تو چوب ها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند

3 جدي ما طلب منا مساعدة و جدتي تطلب المساعدة

فعل های مضارع : تطلب فعل مضارع ضمیرش هی

معنی : پدر بزرگم از ما کمکی نخواست و مادر بزرگم کمک می خواهد

4 والدنا يعمل في المصنع و والدتنا تعمل في المکتبة

فعل مضارع : يعمل فعل مضارع ضمیرش هو - تعمل فعل مضارع ضمیرش هی

معنی : پدرمان در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه کار می کند

جواب تمرین 4 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 55

عربیفارسی
ما قدرتنتوانستی
سيسالخواهد پرسید
سوف نفتحباز خواهیم کرد
تطرقمی کوبد
سافهمخواهم فهمید
نشربمی نوشیم

جواب تمرین 5 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 56


1 هل ذلك المدرس يا اخي جواب : تعرف می شناسی

معنی : ایا ان معلم را می شناسی ای برادرم

2 ا انت الی المختبر وحدك يا اختي جواب : تذهبين می روی

معنی : ایا تو به تنهایی به ازمایشگاه می روی ای خواهرم

3 نحن الی البستان قبل ثلاثة ايام جواب : ذهبنا رفتیم

معنی : ما سه روز پیش به باغ رفتیم

4 انا سوف الی بلادي في الاسبوع القادم جواب : ارجع برمی گردم

معنی : من هفته اینده به کشورم سرزمینمبرمی گردم

5 العاقل الی اليسار و الیمین ثم يعبر الشارع جواب : ينظر نگاه می کند

معنی : عاقل به چپ و راست نگاه می کندسپس از خیابان عبور می کند

جواب تمرین 6 درس چهارم عربی هشتم - صفحه 56


1 اين بيتك مذکراين بيتك مونثفی نهایة هذا الشارع

معنی : در انتهای این خیابان
2 ماذا في يدك مذکرماذا في يدك مونثالقلم

معنی : خودکار
3 کم صفا في مدرستك مذکرکم صفا في مدرستك مونثثمانیة

معنی : هشت
4 ا تعرف مدير المدرسة مذکرا تعرفين مديرة المدرسة مونثنعماعرف

معنی : بله می شناسم
5 هل انت في المکتبة مذکرهل انت في المکتبة مونثلاانا فی المدرسة

معنی : نه من در مدرسه ام

ترجمه کنز الحکمة گنج حکمت درس 4 عربی هشتم


1 لا خير في قول الا مع الفعل

معنی : در گفتار هیچ خیری نیستمگر با عمل باشد

2 السکوت ذهب و الکلام فضة

معنی : سکوت طلاست و سخن نقره است

3 اکثر خطايا ابن ادم في لسانه

معنی : بیشتر گناهان ادمیزاد در زبانش است

4 الکلام کالدواء قليله ينفع و کثيره قاتل

معنی : صحبت کردن مثل داروست مقدار کم ان سود می رساند و زیاد ان کشنده است

5 غضب الجاهل في قوله و غضب العاقل في فعله

معنی : خشم نادان در گفتارش و خشم عاقل در کارشرفتارش است

ترجمه مکالمه درس 4 عربی هشتم

الزاير الایرانیالزاير العراقی
ا انت تعرف متی نصل الی کربلاء

معنی : ایا تو می دانی کی به کربلا می رسیم
نعم بعد ساعه ا انت جيت من ایران

معنی : بله یک ساعت بعد ایا تو از ایران امدی
نعم انا من ایران

معنی : بله من اهل ایران هستممن ایرانی هستم
و من ای مدینه

معنی : و اهل کدام شهری
من مدینه قم ا انت جيت الی ایران ایضا

معنی : اهل شهر قم ایا تو نیز به ایران امدی
نعم جيت مرتین الی ایران و شاهدت المدن المقدسه

معنی : بله دوبار به ایران امدم و شهرهای مقدس را دیدم
کیف کانت سفرتکم الی ایران

معنی : سفرتان به ایران چطور بود
کانت طیبه لان الشعب الایرانی شعب مضیاف

معنی : خوب بود زیرا ملت ایران ایرانی ملت مهمان دوستی است
و کذلک الشعب العراقی شعب مضیاف

معنی : و ملت عراقعراقیهم همینطور ملت مهمان دوستی است
الحمد لله ا تذهب الی کربلاء

معنی : خدا را شکر ایا به کربلا می روی
نعم انا امشی من النجف الی کربلاء

معنی : بله من از نجف به کربلا پیاده می روم
انت ضیفنا العزیز فی موکب الامام الرضا ع حتی ترجع

معنی : تو مهمان عزیز ما در ایستگاه خدمات رسانی امام رضا ع هستی تا برگردی
طوبی للشعب العراقی لهذه الضیافه

معنی : خوش به حال ملت عراق به خاطر این مهمانی
نحن فی خدمه المحبین لاهل البیت

معنی : ما در خدمت دوستداران اهل بیت هستیم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.