بسته نمونه سوالات شبه نهایی فیزیک دهم

برای موفقیت در امتحانات پیش رو، باید تمرین کنی، به همین خاطر ما چندین سری نمونه سوال فیزیک دهم که منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی هست رو برات آماده کردیم؛ تا بتونی با چارچوب سوالات خرداد آشنا بشی. همین الان می تونی این نمونه سوالات رو با پاسخنامه تشریحی دریافت کنی.

گام به گام فصل 6 زیس ...

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل ششم زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه ...

اطلاعات فایل گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم (از یاخته تا گیاه)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل ششم زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه را در این مطلب در بخش لینک های دانلود منتشر کنیم که می توانید با مراجعه به بخش لینک های دانلود پاسخ تمامی فعالیت های فصل 6 زیست شناسی دهم را دریافت کنید

پاسخ تمارین فصل 6 زیست شناسی دهم


جواب فعالیت صفحه 81 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


برای ساختن این مدل میتوان از کامواهای رنگی با ضخامت مختلف استفاده کرد در این روش میتوان یک قطعه کاموا را برای نشان دادن غشای پلاسمایی و قطعه کاموایی دیگر را برای نشان دادن تیغە میانی و به کمک چسب روی مقوا قرار داد هستە یاختە گیاهی نیز میتواند یک تکه پارچە رنگی در وسط یاختهها باشد و

جواب فعالیت صفحه 82 زیست دهم


جواب فعالیت صفحه 81 زیست دهم


الف قطعهای از روپوست پیاز قرمز را در اب مقطر و قطعە دیگر را در محلول 10 درصد نمک قرار میدهیم بعد از مدتی نمونههای میکروسکوپی از هر کدام تهیه و با میکروسکوپ مشاهده میکنیم نمونهای که در اب مقطر قرار داشته حالت تورژسانس و نمونهای که در محلول نمک قرار گرفته حالت پلاسمولیز را نشان میدهد

ب بله اما به طور موقت برای بررسی این تغییر ازمایشی طراحی میکنیم ابتدا قسمتی از بافت روپوست گیاه پیاز خوراکی را برش میدهیم و بر روی تیغ زیر میکروسکوپ مشاهده میکنیم شکل یاختههای مشاهده شده را رسم میکنیم سپس این ازمایش را در محلولهای اب نمک با درصدهای مختلف 10 و 20 و 30 اب معمولی و اب مقطر تکرار میکنیم و در نهایت تصاویر رسم شده را با هم مقایسه میکنیم مشاهده میکنیم که تا دقایقی بعد از عمل پلاسمولیز یا تورژسانس تغییر حجم و وزن به طور موقت در این یاختە گیاهی دیده میشود اما به دلیل وجود دیوارە یاختهای این حالت پایدار نیست و یاخته به حالت ابتدایی خود بازمیگردد

جواب فعالیت صفحه 83 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


برگ کلم بنفش وقتی در اب با درجە طبیعی باشد معمولا تغییر چندانی در رنگ اب ایجاد نمیکندکه ان هم به علت برش برگ با چاقوست اما جوشاندن ان که سبب مرگ یاختهها و تخریب غشای زیستی میشود سبب رنگی شدن اب میشود

جواب فعالیت صفحه 84 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


با تجزیە کلروفیل در سبزدیسهها رنگ دیسهها تولید میشوند و گوجهفرنگی کال به گوجهفرنگی رسیده تبدیل میشود با نگهداری گوجهفرنگی کال در محیط تاریک و گرم میتوان به راحتی این تبدیل را مشاهده کرد

جواب فعالیت صفحه 85 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


با کاهش نور گیاه سطح سبز بخش سبزینهدار خود را برای افزایش غذاسازی گسترش میدهد تا کاهش نور جبران شود این کار برای رشد و تامین نیازهای گیاه ضروری است

جواب فعالیت صفحه 87 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


نکته : به این نوع پارانشیم پارانشیم هوادار یا ايرانشیم گفته میشود

  1. هوای موجود در فاصلە بین یاختههای پارانشیمی سبب میشود که اندام گیاهی سبک شود و مقاومت ان در برابر جریانهای ابی کاهش یابد

  2. هوا در تامین اکسیژن مورد نیاز اندامهای گیاهی که در اب قرار دارند نیز نقش دارد


جواب فعالیت صفحه 89 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


الفسامانه بافتیوظیفهانواع یاخته
اوندیانتقال شیرە خام و شیرە پرورده1چوبی عناصر اوندی / تراکيید 2ابکشی یاختههای ابکشی / یاختههای همراه
پوششیمحافظت از گیاه / تولید پوستک / ایجاد تارهای کشنده کرک نگهبان روزنه و یاختههای ترشحی1روپوست اپیدرم 2پیراپوست پریدرم
زمینه ایپر کردن فضای بین روپوست و بافت پارانشیمی در ذخیرە مواد فتوسنتز و ترمیم بافتهای اسیب دیده نقش دارد بافت کلانشیم و اسکلرانشیم نقش استحکامی دارند1پارانشیم 2کلانشیم 3اسکلرانشیم

ب گیاه برای رشد بیشتر به اب و ترکیبات معدنی نیاز دارد انتقال این ترکیبات توسط اوند چوبی صورت میگیرد اوندهای چوبی نقش استحکامی و استوار ماندن ساقههای چوبی را نیز بر عهده دارند از این رو ضخامت اوندهای چوبی در یک ساقە چوبی شده بیشتر از اوندهای ابکشی است برای به گردش درامدن اب در گیاه نیز همیشه حجم عظیمی از ان تبخیر میشود بنابراین گیاه به اوندهای چوبی بیشتر از اوندهای ابکشی نیاز داردجواب فعالیت صفحه 91 و 92 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


الفگیاهان دولپهایگیاهان تکلپهای
اجزای گل در انها مضربی از 4 یا 5 استاجزای گل در انها مضربی از 3 است
برگها توسط دمبرگ به ساقه متصل هستندبرگها توسط غلاف به ساقه متصل هستند
برگهای انها اغلب پهن و رگبرگهای منشعب دارندبرگهای انها اغلب دراز است و رگبرگهای موازی دارند
دانە دو قسمتی دارنددانە یک قسمتی دارند
در برش عرضی ریشه ضخامت پوست کم استدر برش عرضی ریشه ضخامت پوست زیاد است
در برش عرضی ریشه اوندهای چوب و ابکش به صورت یک در میان هستند و به علت به هم رسیدن اوندهای چوبی در مرکز ریشه حالت ستارهای شکل مشاهده میگردددر برش عرضی ریشه اوندهای چوب و ابکش به صورت یک در میان هستند و به علت وجود مغز ریشه حالت ستارهای شکل در اوندهای چوبی دیده نمیشود
در برش عرضی ساقه مغز ساقه مشاهده میشوددر برش عرضی ریشه مغز ریشه مشاهده میشود
در برش عرضی ساقه اوندهای چوب و ابکش روی هم و همە دستجات اوندی روی یک حلقه قرار دارنددر برش عرضی ساقه اوندهای چوب و ابکش روی هم و دستجات اوندی به صورت پراکنده و روی چند حلقە متحدالمرکز قرار دارند تعداد دستجات اوندی در حلقههای بیرونی بیشتر ولی اندازە انها کوچکتر است
در برش عرضی ساقه منطقە پوست مشاهده میگردددر برش عرضی ساقه منطقە پوست مشاهده نمیشود
ریشە راست دارندریشە افشان دارند

ب در تصویر قابل مشاهده است

پ ابی متیل دیوارههای چوبی را به رنگ ابی و کارمن زاجی دیوارههای سلولزی را به رنگ قرمز در میاورند

جواب فعالیت صفحه 94 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


الف


مریستم سرلادمحل تشکیلعملکرد
نخستیننوک ساقه / نوک ریشهسبب رشد طولی ساقه و ریشه میشود
پسینبین اوند چوبی و اوند ابکش بین پوستسبب ساخت اوند چوبی و اوند ابکشی میشود / به شمت داخل یاخته نرماکنه و به سمت بیرون بافت چوب پنبهای میسازد

ب منطقە دماوند روستای دهنار در استان تهران

  1. لوبیا گیاه دولپهای دارای ریشە راست برگهای پهن و رگبرگهای منشعب است

  2. ذرت گیاه تکلپهای دارای ریشە افشان برگهای کشیده و رگبرگهای موازی است و دمبرگ هم ندارد برگ با غلاف به ساقه متصل میشود

  3. گندم گیاه تکلپهای ریشە افشان برگهای کشیده و رگبرگهای موازی دارد


جواب فعالیت صفحه 95 زیست دهم


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دهم از یاخته تا گیاه


الف حرا گیاهی از خانوادە شاهپسند است که در منطقە خاورمیانه در سواحل ایران عربستان و مصر دیده میشود و در ایران در امتداد سواحل خلیجفارس و دریای عمان وجود دارند بیشترین تجمع این درختان در منطقە حفاظت شدە نایبند در استان بوشهر به مساحت 390 هکتار است این درخت در مناطق ساحلی ابهای شور زندگی میکند و زیستگاه مناسبی برای حفظ پرندگانی مثل حواصیل لکلک مرغ سقا و است

ب پاسخ پیشنهادی است بله به عنوان مثال گیاهان CAM که در مناطقی با اب و هوای گرم و خشک سازگاری دارند این گیاهان جهت سازگاری با منطقهای که زندگی میکنند در روز روزنههای هوایی خود را میبندند و مانع تبخیر اب در روزهای گرم میشوند و در تمام طول شب روزنههای خود را جهت جذب CO2 باز میگذارند

نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول جزوه کنکور زیست شناسی دهم نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.